Warunki korzystania

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z Witryny. Ponadto, gdy korzystasz z naszych obecnych lub przyszłych usług, będziesz również podlegać naszym wytycznym, warunkom i umowom mającym zastosowanie do tych usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są niezgodne z wytycznymi, warunkami i umowami mającymi zastosowanie do tych usług, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki użytkowania.

Witryna ThetaHealing.com zawiera łącza do innych witryn internetowych, stron internetowych, usług i zasobów obsługiwanych przez ThetaHealing.com i/lub inne osoby, firmy lub podmioty, z którymi ThetaHealing.com ma relacje biznesowe (każdy z nich zwany dalej "Strona"). ThetaHealing.com nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani dostępność jakiejkolwiek Witryny, która nie jest własnością ThetaHealing.com ani nie jest przez nią bezpośrednio kontrolowana i nie popiera ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały na lub dostępne na, z lub za pośrednictwem takich Witryn. Korzystanie z dowolnej Witryny podlega warunkom użytkowania, jeśli takie istnieją, określonym w takiej Witrynie. W przypadku jakiejkolwiek niespójności, konfliktu lub rozbieżności między Warunkami i usługami zawartymi w niniejszym dokumencie a Warunkami i usługami Witryny, Warunki i usługi określone w Witrynie będą regulować i kontrolować korzystanie z tej Witryny. Zgadzasz się, że ThetaHealing.com nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, reklamach, produktach, usługach lub innych materiałów na lub dostępnych na, z lub za pośrednictwem takiej Witryny.

Warunki i usługi

Warunkiem korzystania z witryny www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (zwanej dalej „ThetaHealing. com”) lub którejkolwiek z Usług, oświadczasz, że nie będziesz korzystać z Witryny ThetaHealing.com ani żadnej z jej Usług w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub w inny sposób zabroniony przez niniejsze Warunki i usługi.

ThetaHealing.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i usług od czasu do czasu, bez powiadamiania użytkowników Witryny ThetaHealing.com lub jej Usług. ThetaHealing.com zastrzega sobie również prawo, w dowolnym czasie i od czasu do czasu, do modyfikowania lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, dowolnych Usług, z powiadomieniem lub bez. Zgadzasz się, że ThetaHealing.com nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany w Witrynie ThetaHealing.com, Usługach lub niniejszych Warunkach i usługach. Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszych Warunków i usług.

ThetaHealing.com to strona internetowa poświęcona technice medytacji.

Ta strona zawiera informacje na temat Techniki ThetaHealing. Służy wyłącznie do celów informacyjnych. Na naszej stronie możesz wyszukać praktyków ThetaHealing. Mamy książki ThetaHealing, płyty CD i DVD, które można kupić, aby dowiedzieć się więcej o tej technice.

Oświadczenia na tej stronie internetowej i seminarium nie mają na celu diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Informacje te są podane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Informacje na tej stronie nigdy nie powinny być traktowane jako porada medyczna lub substytut kompetentnej opieki medycznej Twojego lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

Komunikacji Elektronicznej

Odwiedzanie ThetaHealing.com lub wysyłanie e-maili do ThetaHealing.com stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, aby wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniały wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

ThetaHealing.com nie gromadzi świadomie, ani online, ani offline, danych osobowych osób poniżej trzynastego roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać z ThetaHealing.com tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.

Usługi

ThetaHealing.com obecnie zapewnia swoim użytkownikom określone Usługi. Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do Usługi, a dostęp ten może wiązać się z opłatami stron trzecich (takimi jak dostawca usług internetowych lub opłaty za czas antenowy). Jesteś odpowiedzialny za te opłaty, w tym opłaty związane z wyświetlaniem lub dostarczaniem reklam. Ponadto musisz zapewnić i jesteś odpowiedzialny za cały sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Usługi. O ile nie określono inaczej, wszelkie zmiany obecnych lub przyszłych Usług ThetaHealing.com, w tym wprowadzenie lub udostępnienie nowych Usług, podlegają niniejszym Warunkom i usługom. Używamy plików cookie z następujących powodów: (i) Aby zidentyfikować, kim jesteś i uzyskać dostęp do informacji o koncie; (ii) Aby oszacować wielkość i wzorce naszych odbiorców; (iii) Aby upewnić się, że nie będziesz proszony o podwójną rejestrację; (iv) Aby kontrolować, jak często odwiedzający widzą podobne reklamy; (v) Aby śledzić preferencje oraz ulepszać i aktualizować naszą Witrynę internetową; oraz (vi) Aby śledzić postęp i liczbę zgłoszeń w niektórych naszych promocjach i konkursach.

Strony profilowe praktyka (w stosownych przypadkach)

Strony profilu są udostępniane w Witrynie ThetaHealing.com jako Usługa dla licencjonowanych Praktyków i Instruktorów po ukończeniu seminarium Basic DNA. Profile można uaktualnić do miesięcznego okresu usługi, podczas którego opłaty za usługi nie podlegają zwrotowi. Po zakończeniu początkowego okresu świadczenia usługi wszystkie Usługi można anulować za czternastodniowym (14) wypowiedzeniem przesłanym ThetaHealing.com na piśmie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie Usługi mogą zostać odnowione na okres równy początkowemu okresowi świadczenia usługi, pod warunkiem, że ThetaHealing.com otrzyma bezzwrotną opłatę za usługę przed wygaśnięciem okresu świadczenia usługi, chyba że ThetaHealing.com zostanie o tym powiadomiony na piśmie lub e-mailem na czternaście (14) dni przed upływem bezpośrednio poprzedzającego terminu. ThetaHealing.com zastrzega sobie prawo do anulowania lub modyfikacji dowolnej ze swoich Usług, a Ty zgadzasz się, że ThetaHealing.com nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek takie zmiany w Usługach. W przypadku, gdy nie zapłacisz za jakiekolwiek Usługi świadczone przez ThetaHealing.com, ThetaHealing.com zastrzega sobie prawo do anulowania Twojego konta i przekazania go przedstawicielowi prawnemu lub agencji kredytowej i windykacyjnej, aby zapewnić pełną płatność. Jeśli Twoje konto zostanie przekazane naszemu przedstawicielowi prawnemu lub agencji kredytowej i windykacyjnej, będziesz odpowiedzialny za wszelkie należne i należne kwoty za Usługi, a także za wszelkie koszty i opłaty związane z tymi windykacjami, w tym wszelkie opłaty profesjonalne i koszty.

Użytkownicy będą samodzielnie zarządzać swoimi stronami profilowymi za pomocą loginu i dostarczonego systemu zarządzania treścią i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za podane tam informacje, z których część będzie wyświetlana publicznie na ThetaHealing.com i innych stronach internetowych. ThetaHealing.com nie ponosi odpowiedzialności za niezamówiony lub niechciany kontakt z użytkownikami z Usług lub informacji wyświetlanych na tych stronach profilowych lub innych stronach ThetaHealing.com lub innych witrynach internetowych.

Po anulowaniu strony profilu przez użytkownika lub zamknięciu strony profilu przez ThetaHealing.com, wszystkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, w tym istniejące salda kredytowe i przedpłacone opłaty.

ThetaHealing.com przypisze Ci hasło i identyfikator konta, abyś mógł uzyskać dostęp i korzystać z niektórych obszarów Witryny w oparciu o certyfikację. Uznaje się, że każdy użytkownik, który używa tak przypisanego hasła i identyfikatora, jest upoważniony przez Ciebie do uzyskiwania dostępu do Witryny i korzystania z niej, a ThetaHealing.com nie ma obowiązku sprawdzania autoryzacji ani źródła takiego dostępu lub korzystania. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE W MIĘDZY TOBĄ A THETAHEALING.COM BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKI DOSTĘP DO WITRYNY INTERNETOWEJ I KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ KAŻDEGO KORZYSTAJĄCEGO Z HASŁA I ID PRZYPISANEGO CI, NIEZALEŻNIE OD TEGO DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ JEST W RZECZYWISTOŚCI UPOWAŻNIONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM WSZELKIE KOMUNIKACJE I TRANSMISJE ORAZ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZA ZAKUPY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ), KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z TAKIEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności przypisanego Ci hasła i identyfikatora. Należy niezwłocznie powiadomić Thetahealing.com o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu przypisanego hasła lub identyfikatora lub o jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa Witryny, o którym jesteś świadomy. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie działania prowadzone pod przypisanym Ci hasłem lub identyfikatorem. Masz pełną kontrolę nad tym, czy Twoje konto jest pokazywane publicznie, czy nie, poprzez swoją nazwę użytkownika i hasło.

Zawartość witryny i informacje

Chociaż nie jest to zamierzone, Witryna ThetaHealing.com może zawierać informacje, które są niedokładne, niekompletne, niewiarygodne lub nieaktualne. ThetaHealing.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do informacji zawartych w Witrynie ThetaHealing.com i nie gwarantuje, że takie informacje są kompletne, dokładne, aktualne lub wiarygodne. ThetaHealing.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które są niekompletne, niedokładne, niewiarygodne lub nieaktualne. Wszelkie odniesienia do lub opisy produktów, usług lub publikacji w Witrynie ThetaHealing.com nie będą uważane za poparcie takich produktów, usług lub publikacji. ThetaHealing.com nie świadczy usług prawnych, finansowych, medycznych ani innych usług zawodowych lub osobistych. W przypadku uzyskania porady prawnej, finansowej, medycznej lub innej profesjonalnej, osobistej lub eksperckiej porady lub innej pomocy, usługi te należy uzyskać od wykwalifikowanego specjalisty. ThetaHealing.com nie kontroluje informacji i innych treści publikowanych przez inne strony i jako taka nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości takich treści. Rozumiesz, że korzystając z Witryny ThetaHealing.com i Usług, możesz być narażony na informacje lub inne treści, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. W żadnym wypadku ThetaHealing.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w tych treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku wykorzystania jakichkolwiek opublikowanych informacji, np. -wysłane pocztą lub w inny sposób przekazane za pośrednictwem Witryny ThetaHealing.com lub Usług.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE INFORMACJE ZAWARTE W KSIĄŻKACH, TAŚMACH, SEMINARIACH, STRONIE INTERNETOWEJ I INNYCH MATERIAŁACH THETAHEALING SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH. ZGADZAJĄC SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE TYCH INFORMACJI NA WŁASNE RYZYKO.

Spinki do mankietów

Witryna ThetaHealing.com zawiera łącza do innych witryn internetowych, stron internetowych, usług i zasobów obsługiwanych przez ThetaHealing.com i/lub inne osoby, firmy lub podmioty, z którymi ThetaHealing.com ma relacje biznesowe (każdy z nich zwany dalej "Strona"). ThetaHealing.com nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani dostępność jakiejkolwiek Witryny, która nie jest własnością ThetaHealing.com ani nie jest przez nią bezpośrednio kontrolowana i nie popiera ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały na lub dostępne na, z lub za pośrednictwem takich Witryn. Korzystanie z dowolnej Witryny podlega warunkom użytkowania, jeśli takie istnieją, określonym w takiej Witrynie. W przypadku jakiejkolwiek niespójności, konfliktu lub rozbieżności między Warunkami i usługami zawartymi w niniejszym dokumencie a Warunkami i usługami Witryny, Warunki i usługi określone w Witrynie będą regulować i kontrolować korzystanie z tej Witryny. Zgadzasz się, że ThetaHealing.com nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, reklamach, produktach, usługach lub innych materiałów na lub dostępnych na, z lub za pośrednictwem takiej Witryny.

Polityka prywatności

Dane rejestracyjne użytkownika oraz niektóre inne dane osobowe i prywatne podlegają naszej Polityce prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą pełną Polityką prywatności.

Wykorzystanie materiałów

Zawartość Witryny ThetaHealing.com i Usług jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Niniejszym jesteś upoważniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania materiałów udostępnianych na tych stronach internetowych wyłącznie do użytku osobistego, informacyjnego i niekomercyjnego. NIE możesz modyfikować, formatować, wyświetlać, przesyłać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, reprodukować, powielać, kopiować, przenosić, dystrybuować, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z lub udostępniane za pośrednictwem Witryny ThetaHealing.com i/lub Usług. Nie możesz modyfikować ani zmieniać żadnych dokumentów ani grafik, które pojawiają się na ThetaHealing.com. Niniejszym zgadzasz się, że podczas korzystania ze Strony ThetaHealing.com lub Usług nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw ze Strony ThetaHealing.com, w tym własności intelektualnej lub innych praw własności ThetaHealing.com lub osób trzecich z którym ThetaHealing.com jest powiązany. Rozumiesz, że nie masz żadnych praw do Usług ani żadnej innej własności ThetaHealing.com, z wyjątkiem tych określonych w niniejszych Warunkach i Usługach.

W przypadku Praktyków i Instruktorów ThetaHealing, którzy posiadają licencję ThetaHealing Institute of Knowledge i/lub Let's Think Unique, należy uiścić opłatę licencyjną, aby móc używać zarejestrowanych znaków ThetaHealing na swojej stronie internetowej oraz obrazów chronionych prawami autorskimi na wizytówkach itp. Możesz uaktualnić Twoje konto za pośrednictwem profilu Thetahealing.com. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

Postępowanie członków.

Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie w związku z korzystaniem z Witryny ThetaHealing.com i/lub Usług. W przypadku podania przez Ciebie jakichkolwiek informacji, które są nieprawdziwe, lub jeśli ThetaHealing.com ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, ThetaHealing.com ma prawo do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Witryny ThetaHealing.com lub Usług . Jeśli w dowolnym momencie Twoja witryna nie jest dostępna przez Internet, mamy prawo dezaktywować łącze ThetaHealing.com. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem zarejestrowanego adresu e-mail i poprosimy o powiadomienie ThetaHealing.com, gdy Twoja witryna będzie ponownie dostępna w Internecie. Rozumiesz, że wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje i inne materiały ponosi strona, od której takie treści pochodzą. Oznacza to, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie treści, które przesyłasz, publikujesz, wysyłasz e-mailem lub w inny sposób przekazujesz za pośrednictwem Witryny ThetaHealing.com lub dowolnej Usługi. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawa do wszelkich informacji, które przesyłasz, publikujesz, wysyłasz e-mailem lub w inny sposób przekazujesz oraz że takie przesyłanie, publikowanie, wysyłanie e-mailem lub inne przesyłanie nie będzie naruszać żadnego prawa ani praw jakiejkolwiek innej osoba. Zgadzasz się nie używać Witryny ThetaHealing.com ani Usług do:

A. przesyłać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, przekazywać ani w inny sposób udostępniać Treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, obraźliwe, napastliwe, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prywatność innych osób, nienawistne lub budzące zastrzeżenia na tle rasowym, etnicznym lub w inny sposób;

B. krzywdzić kogokolwiek, w tym nieletnich, w jakikolwiek sposób;

C. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym między innymi urzędnika, lidera forum, przewodnika lub gospodarza, lub fałszywie oświadczać lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem;

D. fałszować nagłówków ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek Treści przesyłanej za pośrednictwem Usługi;

mi. przesyłać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, przesyłać lub w inny sposób udostępniać Treści, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone i poufne uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów o zachowaniu poufności);

F. przesyłać, publikować, przesyłać e-mailem, przesyłać ani w inny sposób udostępniać Treści, które naruszają jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności („Prawa”) jakiejkolwiek strony;

G. przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, przesyłać ani w inny sposób udostępniać żadnych niezamawianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „poczty śmieciowej”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” ani żadnych innych form nagabywania, z wyjątkiem tych obszarów (takie jak sklepy), które są do tego przeznaczone;

H. przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, transmitować ani w inny sposób udostępniać żadnych materiałów zawierających wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;

I. zakłócać normalnego toku dialogu, powodować „przewijanie” ekranu szybciej niż inni użytkownicy Usługi są w stanie pisać lub w inny sposób działać w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do angażowania się w wymianę w czasie rzeczywistym;

J. umyślnie lub nieumyślnie naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe, w tym między innymi regulacje ogłoszone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, wszelkie zasady jakiejkolwiek krajowej lub innej giełdy papierów wartościowych, w tym między innymi nowojorskiej Giełda Papierów Wartościowych, Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych lub NASDAQ oraz wszelkie regulacje mające moc prawną;

k. umyślnie lub nieumyślnie naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe, w tym między innymi regulacje ogłoszone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, wszelkie zasady jakiejkolwiek krajowej lub innej giełdy papierów wartościowych, w tym między innymi nowojorskiej Giełda Papierów Wartościowych, Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych lub NASDAQ oraz wszelkie regulacje mające moc prawną;

l. „prześladować” lub w inny sposób nękać inną osobę; Lub

M. gromadzić ani przechowywać danych osobowych innych użytkowników.

Przyjmujesz do wiadomości, że ThetaHealing.com nie dokonuje wstępnej weryfikacji Treści, ale ThetaHealing.com i wyznaczone przez nią osoby mają prawo odmówić lub usunąć wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Witryny ThetaHealing.com lub Usług. ThetaHealing.com i wyznaczone przez nią osoby mają prawo do usunięcia wszelkich treści, które naruszają niniejsze Warunki i Usługi lub, według wyłącznego uznania ThetaHealing.com, są w inny sposób budzące zastrzeżenia. Zgadzasz się, że ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakichkolwiek treści, w tym poleganie na dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ThetaHealing.com może przechowywać treści, a także może je ujawniać, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione w celu: (a) przestrzegania procesu prawnego lub żądania rządu; (b) egzekwować niniejsze Warunki i usługi; (c) odpowiadać na zarzuty, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich; lub (d) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste ThetaHealing.com, użytkowników Witryny ThetaHealing.com i Usług i/lub opinii publicznej.

Zakończenie

ThetaHealing.com zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu do Witryny ThetaHealing.com i dowolnej Usługi w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. ThetaHealing.com może również usuwać publikowane przez Ciebie treści oraz anulować lub modyfikować dowolne świadczone przez siebie usługi bez uprzedniego powiadomienia. Zgadzasz się, że ThetaHealing.com nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za anulowanie lub dostęp do Witryny ThetaHealing.com i jej usług. W przypadku, gdy ThetaHealing.com zakończy dostęp do Witryny ThetaHealing.com i jej usług, wszelkie opłaty, przedpłacone opłaty i środki wniesione przez użytkownika nie podlegają zwrotowi

Zrzeczenie się gwarancji, które wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że:

A. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA JEST ŚWIADCZONA W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. THETAHEALING.COM WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW.

B. THETAHEALING.COM NIE GWARANTUJE, ŻE (i) USŁUGA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (ii) USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA ANI BEZBŁĘDNA, (iii) REZULTATY, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ KORZYSTAJĄC Z USŁUGI BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, (iv) JAKOŚĆ WSZELKICH PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA, ORAZ (V) WSZELKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTANĄ POPRAWIONE.

C. JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ USŁUGI SĄ WYKONYWANE NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO UŻYTKOWNIKA, KTÓRE PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW.

D. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD THETAHEALING.COM ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB Z USŁUGI NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE OKREŚLONA W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG.

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE THETAHEALING.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE ( NAWET JEŚLI THETAHEALING.COM ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z: (i) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI; (ii) KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH LUB OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI; (iii) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB ZMIANA TWOICH TRANSMISJI LUB DANYCH; (iv) OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH W SERWISIE; LUB (v) WSZELKIE INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z USŁUGĄ.

Odszkodowanie

D. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD THETAHEALING.COM ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB Z USŁUGI NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE OKREŚLONA W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG.

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić ThetaHealing.com oraz jej spółki zależne, stowarzyszone, licencjobiorców, licencjodawców, funkcjonariuszy, agentów, współwłaścicieli lub innych partnerów, prawników i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami adwokackimi , dokonane przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z treściami, które przesyłasz, publikujesz, przesyłasz lub udostępniasz za pośrednictwem Usługi, korzystaniem z Usługi, połączeniem z Usługą, naruszeniem przez Ciebie Warunków korzystania z usługi lub naruszeniem jakichkolwiek praw innej osoby.

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Thetahealing.com i jej spółki zależne, stowarzyszone, licencjobiorców, licencjodawców, funkcjonariuszy, agentów, współwłaścicieli lub innych partnerów, prawników i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z jakimikolwiek informacjami zawartymi na stronie internetowej Thetahealing.com, książkami, materiałami reklamowymi, materiałami szkoleniowymi, informacjami z nimi związanymi lub przekazanymi Państwu przez innych praktyków i członków ThetaHealing lub informacjami, które można przeczytać na internetowych lub otrzymywać od stron trzecich, niezależnie od tego, czy są zgodne z prawdą, czy nie.

Zgadzasz się, że Twoje jedyne zadośćuczynienie za wszelkie roszczenia wynikające lub związane z informacjami zawartymi na stronie ThetaHealing.com, książkach, seminariach, materiałach reklamowych, materiałach szkoleniowych i/lub wszelkich związanych z nimi informacjach, które możesz usłyszeć, przeczytać lub zobaczyć od strony trzeciej (prawdziwej lub nieprawdziwej), otrzymasz zwrot składek członkowskich i wszelkich seminariów, które otrzymałeś i zapłaciłeś bezpośrednio od ThetaHealing.com lub Let's Think Unique. Żadnych innych środków zaradczych ani szkód nie można odzyskać ani żądać w jakikolwiek sposób.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że żadne firmy powiązane z www.ThetaHealing.com (w tym między innymi Let's Think Unique i Theta Healing Institute of Knowledge) nie są odpowiedzialne za wypłaty jakichkolwiek zwrotów przez licencjonowanych członków za seminaria lub zajęcia, w których uczestniczyłeś bezpośrednio od tych osób trzecich. Zgadzasz się, że Twoje jedyne zadośćuczynienie wobec któregokolwiek z licencjonowanych członków podlega polityce zwrotów poszczególnych członków oraz prawu lokalnemu, stanowemu lub federalnemu, w którym dany członek prowadzi działalność.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że osobista historia Vianny dotycząca uzdrowienia jej ciała, umysłu i ducha jest jej własnym doświadczeniem i historią. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że będziesz badać Technikę ThetaHealing z własnej woli i na własne ryzyko i nie polegać wyłącznie na historii Vianny przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu Techniki ThetaHealing. Jest to po prostu przewodnik i technika medytacji, których możesz używać lub nie używać w dowolnym momencie.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za skuteczność Techniki ThetaHealing zastosowanej do Twojego ciała, umysłu i ducha oraz że nie złożono Ci żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących tej Techniki. Jest to po prostu przewodnik edukacyjny i technika samodoskonalenia i nie zastępuje żadnych decyzji ani metod medycznych lub zdrowotnych.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że będziesz podejmować własne decyzje dotyczące tego, z którym nauczycielem, członkiem lub praktykiem ThetaHealing się zarejestrujesz i że zbadasz tego nauczyciela, członka lub praktyka na własne ryzyko. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że masz obowiązek zgłaszania wszelkich wątpliwości jakiemukolwiek z licencjonowanych nauczycieli, praktyków i/lub członków ThetaHealing, jak określono w niniejszym dokumencie. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Cała zawartość tych stron internetowych jest chroniona prawami autorskimi © 2009 ThetaHealing.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. ThetaHealing.com jest zarejestrowanym znakiem towarowym ThetaHealing.com. Wszystkie inne znaki pojawiające się w Witrynie ThetaHealing.com należą do ThetaHealing.com i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych. Jakiekolwiek użycie jakichkolwiek znaków pojawiających się na Stronie ThetaHealing.com bez wyraźnej pisemnej zgody ThetaHealing.com jest surowo zabronione.

Powiadomienia

Powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Powiadomienia od Ciebie do ThetaHealing.com mogą być również przesyłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. ThetaHealing.com może (ale nie jest do tego zobowiązany) dostarczać powiadomienia o zmianach w Warunkach i usługach lub innych kwestiach, wyświetlając powiadomienia lub łącza do powiadomień ogólnie w Witrynie ThetaHealing.com.

Ogólny

Niniejsze Warunki i usługi podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Montana w USA, a użytkownik wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów stanu Montana i Kalifornia. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków i Usług zostanie uznana przez sąd za nieważną, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Zgadzasz się, że niezależnie od jakichkolwiek ustaw lub praw stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z treściami zawartymi w Witrynie ThetaHealing.com lub korzystaniem z Witryny ThetaHealing.com muszą zostać złożone w ciągu jednego rok po powstaniu takiego roszczenia lub podstawy powództwa.

Zmiany Warunków

THINK zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany Warunków, na których oferowany jest serwis www.thetahealing.com. Najbardziej aktualna wersja Warunków zastępuje wszystkie poprzednie wersje. THInK zachęca do okresowego przeglądania Warunków, aby być na bieżąco z naszymi aktualizacjami.

Skontaktuj się z nami

THInK jest otwarty na pytania i komentarze dotyczące Warunków:

Instytut Wiedzy ThetaHealing
29048 Złamana Noga Rd

Bigfork, MT 59901 USA
Adres e-mail: info@thetahealing.com
Numer telefonu: 406 206 3232

Obowiązuje od 1 stycznia 2009 r