ThetaHealing Basic DNA

This is where your ThetaHealing journey begins. This is the first seminar to take to become a Certified Practitioner…

DNA cơ bản là khóa học đầu tiên chứng nhận bạn là Học viên ThetaHealing. Khóa học giới thiệu các kỹ thuật ThetaHealing và tập trung vào việc kích hoạt 12 sợi DNA trong mỗi người tham dự.

Chúng tôi sẽ khám phá các kỹ thuật cho phép bạn thay đổi khuôn mẫu cuộc sống được áp dụng bởi niềm tin cốt lõi, di truyền, lịch sử và linh hồn, hoặc do bản thân tự gây ra hoặc bị áp đặt từ bên ngoài. Chúng tôi tin rằng bạn thừa hưởng niềm tin và cảm xúc từ tổ tiên của bạn. Ở cấp độ này, chúng tôi gọi là cấp độ di truyền; những người tham dự trải nghiệm sự mở ra cho Tình yêu vô điều kiện của Đấng Tạo hóa.

Bạn sẽ học cách xác định niềm tin của chính mình và thực hành kéo chúng cho những người khác tham gia khóa học. Thực hành này có thể nhanh chóng tiết lộ hệ thống niềm tin, chỉ cho cơ thể cách thay thế những niềm tin hoặc cảm giác hạn chế bằng những niềm tin hoặc cảm giác tích cực.

This Course Includes:
  • Sách ThetaHealing®
  • Hướng dẫn sử dụng ThetaHealing®

Search Seminars Near

My Location In:
United States
OR
Search results for:

Filter

to