Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng Trang web. Ngoài ra, khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hiện tại hoặc tương lai nào của chúng tôi, bạn cũng sẽ phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản, điều kiện và thỏa thuận của chúng tôi áp dụng cho các dịch vụ đó. Nếu các Điều khoản Sử dụng này không phù hợp với các nguyên tắc, điều khoản và thỏa thuận áp dụng cho các dịch vụ đó, thì các Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực.

Trang web ThetaHealing.com chứa các liên kết đến các trang web, trang web, dịch vụ và tài nguyên khác được điều hành bởi ThetaHealing.com và/hoặc những người, công ty hoặc tổ chức khác mà ThetaHealing.com có quan hệ kinh doanh (mỗi người sau đây được gọi là một "Địa điểm"). ThetaHealing.com không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ Trang web nào không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp của ThetaHealing.com và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn tại, từ hoặc thông qua các Trang web đó. Việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web nào phải tuân theo các điều khoản sử dụng, nếu có, được quy định tại Trang web đó. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán, xung đột hoặc khác biệt nào giữa Điều khoản & Dịch vụ có trong tài liệu này và Điều khoản & Dịch vụ của Trang web, Điều khoản & Dịch vụ được quy định tại Trang web sẽ chi phối và kiểm soát việc bạn sử dụng Trang web đó. Bạn đồng ý rằng ThetaHealing.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ nào như vậy hoặc tài liệu trên hoặc có sẵn tại, từ hoặc thông qua bất kỳ Trang web nào như vậy.

Điều khoản & Dịch vụ

Như một điều kiện để bạn sử dụng www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginst acad.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (sau đây gọi là "ThetaHealing. com") hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, bạn tuyên bố rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web ThetaHealing.com hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của nó cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản & Dịch vụ này.

ThetaHealing.com có quyền thay đổi các điều khoản và dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo cho người dùng Trang web ThetaHealing.com hoặc Dịch vụ của nó. ThetaHealing.com cũng bảo lưu quyền, vào bất kỳ lúc nào và tùy từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ Dịch vụ nào, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng ThetaHealing.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi nào đối với Trang web ThetaHealing.com, Dịch vụ hoặc các Điều khoản & Dịch vụ này. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem các Điều khoản & Dịch vụ này.

ThetaHealing.com là một trang web Kỹ thuật Thiền định.

Trang web này cung cấp thông tin về Kỹ thuật ThetaHealing. Nó chỉ dành cho sử dụng thông tin. Bạn có thể tìm kiếm ThetaHealing Practitioners thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi có sẵn Sách ThetaHealing, đĩa CD và đĩa DVD để tìm hiểu thêm về kỹ thuật này.

Các tuyên bố trong trang web này và hội thảo không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào. Thông tin này được cung cấp nghiêm ngặt cho mục đích thông tin và giáo dục. Thông tin trên trang web này không bao giờ được coi là lời khuyên y tế hoặc thay thế cho việc chăm sóc y tế có thẩm quyền của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác.

truyền thông điện tử

Truy cập ThetaHealing.com hoặc gửi email đến ThetaHealing.com cấu thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng phương tiện điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý đối với các thông tin liên lạc đó bằng văn bản.

ThetaHealing.com không cố ý thu thập, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, thông tin cá nhân từ những người dưới mười ba tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng ThetaHealing.com khi có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Dịch vụ

ThetaHealing.com hiện cung cấp cho người dùng một số Dịch vụ nhất định. Bạn chịu trách nhiệm giành quyền truy cập vào Dịch vụ và quyền truy cập đó có thể liên quan đến phí của bên thứ ba (chẳng hạn như phí nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc thời gian phát sóng). Bạn chịu trách nhiệm về các khoản phí đó, bao gồm các khoản phí liên quan đến việc hiển thị hoặc phân phối quảng cáo. Ngoài ra, bạn phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ. Trừ khi có quy định khác, mọi thay đổi đối với Dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của ThetaHealing.com, bao gồm cả việc giới thiệu hoặc phát hành Dịch vụ mới, sẽ chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản & Dịch vụ này. Chúng tôi sử dụng cookie vì những lý do sau: (i) Để xác định bạn là ai và truy cập thông tin tài khoản của bạn; (ii) Để ước tính quy mô và mẫu đối tượng của chúng tôi; (iii) Để đảm bảo rằng bạn không bị yêu cầu đăng ký hai lần; (iv) Để kiểm soát tần suất khách truy cập nhìn thấy các quảng cáo tương tự; (v) Để theo dõi các tùy chọn và cải thiện cũng như cập nhật Trang web của chúng tôi; và (vi) Để theo dõi tiến độ và số lượng bài dự thi trong một số chương trình khuyến mãi và cuộc thi của chúng tôi.

Trang Hồ sơ Người hành nghề (nếu có)

Các trang hồ sơ được cung cấp trên Trang web ThetaHealing.com dưới dạng Dịch vụ dành cho các Bác sĩ và Người hướng dẫn được cấp phép, sau khi hoàn thành hội thảo Cơ bản về DNA. Hồ sơ có thể được nâng cấp lên thời hạn dịch vụ hàng tháng trong thời gian đó phí dịch vụ không được hoàn lại. Sau khi kết thúc thời hạn dịch vụ ban đầu của bạn, tất cả các Dịch vụ đều có thể bị hủy sau mười bốn (14) ngày thông báo cho ThetaHealing.com bằng văn bản hoặc qua e-mail. Tất cả các Dịch vụ có thể được gia hạn trong khoảng thời gian bằng với thời hạn dịch vụ ban đầu, với điều kiện là ThetaHealing.com đã nhận được khoản thanh toán phí dịch vụ không hoàn lại trước khi hết thời hạn dịch vụ của bạn, trừ khi ThetaHealing.com có thông báo bằng văn bản hoặc qua e-mail mười bốn (14) ngày trước khi hết hạn ngay trước đó. ThetaHealing.com bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Dịch vụ nào của mình và bạn đồng ý rằng ThetaHealing.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ. Trong trường hợp bạn không thanh toán cho bất kỳ Dịch vụ nào do ThetaHealing.com cung cấp, ThetaHealing.com có quyền hủy tài khoản của bạn và chuyển tài khoản của bạn tới đại diện pháp lý hoặc cơ quan tín dụng và thu nợ để đảm bảo thanh toán đầy đủ. Nếu tài khoản của bạn được chuyển tiếp đến đại diện hợp pháp của chúng tôi hoặc cơ quan tín dụng và thu nợ, bạn sẽ chịu trách nhiệm về tất cả số tiền đến hạn và nợ đối với Dịch vụ, cũng như mọi chi phí và lệ phí liên quan đến việc thu nợ nói trên, bao gồm mọi khoản phí chuyên môn và chi phí.

Người dùng sẽ tự quản lý các trang hồ sơ của mình thông qua đăng nhập và hệ thống quản lý nội dung được cung cấp, đồng thời tự chịu trách nhiệm về thông tin được cung cấp trong đó, một số thông tin sẽ hiển thị công khai trên ThetaHealing.com và các trang web khác. ThetaHealing.com không chịu trách nhiệm đối với các liên hệ không mong muốn hoặc không mong muốn được thực hiện cho người dùng, từ Dịch vụ hoặc thông tin hiển thị trên các trang hồ sơ này hoặc các trang khác trên ThetaHealing.com hoặc các trang web khác.

Khi người dùng hủy Trang hồ sơ hoặc ThetaHealing.com chấm dứt trang hồ sơ, tất cả các khoản phí đã thanh toán đều không được hoàn lại bao gồm số dư tín dụng hiện có và phí trả trước.

ThetaHealing.com sẽ chỉ định mật khẩu và ID tài khoản cho bạn để bạn có thể truy cập và sử dụng các khu vực nhất định của Trang web dựa trên chứng nhận. Mỗi người dùng sử dụng mật khẩu và ID được chỉ định như vậy sẽ được coi là được bạn cho phép truy cập và sử dụng Trang web và ThetaHealing.com sẽ không có nghĩa vụ điều tra việc ủy quyền hoặc nguồn của bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng nào như vậy. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG GIỮA BẠN VÀ THETAHEALING.COM, BẠN SẼ CHỊU CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN CHO MỌI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB BỞI BẤT KỲ BẤT CỨ AI SỬ DỤNG MẬT KHẨU VÀ ID ĐƯỢC CẤP CHO BẠN CHO DÙ VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CÓ THỰC SỰ HAY KHÔNG. ĐƯỢC BẠN CHO PHÉP, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN TẢI VÀ TẤT CẢ CÁC NGHĨA VỤ (BAO GỒM NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHI MUA HÀNG QUA TRANG WEB) CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ĐÓ.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật và bí mật của mật khẩu và ID được chỉ định cho bạn. Bạn phải thông báo ngay cho Thetahealing.com về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc ID đã chỉ định nào, hoặc bất kỳ vi phạm nào khác hoặc có nguy cơ vi phạm an ninh của Trang web mà bạn biết. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào được thực hiện dưới mật khẩu hoặc ID được chỉ định của bạn. Bạn có toàn quyền kiểm soát việc tài khoản của mình có hiển thị công khai hay không thông qua tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Nội dung & Thông tin Trang web

Mặc dù không cố ý, Trang web ThetaHealing.com có thể bao gồm thông tin không chính xác, không đầy đủ, không đáng tin cậy hoặc lỗi thời. ThetaHealing.com không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào đối với thông tin có trên Trang web ThetaHealing.com và không đảm bảo rằng thông tin đó là đầy đủ, chính xác, cập nhật hoặc đáng tin cậy. ThetaHealing.com từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đầy đủ, không chính xác, không đáng tin cậy hoặc lỗi thời. Bất kỳ tham chiếu hoặc mô tả nào trong Trang web ThetaHealing.com về các sản phẩm, dịch vụ hoặc ấn phẩm sẽ không được coi là sự chứng thực cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc ấn phẩm đó. ThetaHealing.com không cung cấp các dịch vụ pháp lý, tài chính, y tế hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp hoặc cá nhân khác. Nếu cần tư vấn pháp lý, tài chính, y tế hoặc tư vấn chuyên nghiệp, cá nhân hoặc chuyên gia hoặc hỗ trợ khác, những dịch vụ này nên được cung cấp từ một chuyên gia có trình độ. ThetaHealing.com không kiểm soát thông tin và nội dung khác được đăng bởi các bên khác và do đó, không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang web ThetaHealing.com và Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với thông tin hoặc nội dung khác mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, ThetaHealing.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung nói trên, hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được đăng, e -được gửi qua thư hoặc được truyền qua Trang web ThetaHealing.com hoặc Dịch vụ.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG THÔNG TIN CÓ TRONG SÁCH THETAHEALING, BĂNG, HỘI THẢO, TRANG WEB VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ GIÁO DỤC. BẰNG VIỆC ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY THEO RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

liên kết

Trang web ThetaHealing.com chứa các liên kết đến các trang web, trang web, dịch vụ và tài nguyên khác được điều hành bởi ThetaHealing.com và/hoặc những người, công ty hoặc tổ chức khác mà ThetaHealing.com có quan hệ kinh doanh (mỗi người sau đây được gọi là một "Địa điểm"). ThetaHealing.com không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ Trang web nào không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp của ThetaHealing.com và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn tại, từ hoặc thông qua các Trang web đó. Việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web nào phải tuân theo các điều khoản sử dụng, nếu có, được quy định tại Trang web đó. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán, xung đột hoặc khác biệt nào giữa Điều khoản & Dịch vụ có trong tài liệu này và Điều khoản & Dịch vụ của Trang web, Điều khoản & Dịch vụ được quy định tại Trang web sẽ chi phối và kiểm soát việc bạn sử dụng Trang web đó. Bạn đồng ý rằng ThetaHealing.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ nào như vậy hoặc tài liệu trên hoặc có sẵn tại, từ hoặc thông qua bất kỳ Trang web nào như vậy.

Chính sách bảo mật

Dữ liệu đăng ký người dùng và một số thông tin cá nhân và riêng tư khác phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi.

sử dụng vật liệu

Nội dung của Trang web ThetaHealing.com và Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Theo đây, bạn được phép xem, sao chép, in và phân phối các tài liệu được cung cấp trên các trang web này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, thông tin và phi thương mại. Bạn KHÔNG được sửa đổi, định dạng lại, hiển thị, truyền tải, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, sao chép, nhân bản, sao chép, chuyển giao, phân phối, bán, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào đối với bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ hoặc được cung cấp thông qua Trang web ThetaHealing.com và/hoặc Dịch vụ. Bạn không được sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu hoặc đồ họa nào xuất hiện trên ThetaHealing.com. Bạn đồng ý rằng, khi bạn sử dụng Trang web ThetaHealing.com hoặc Dịch vụ, bạn sẽ không nhận được giấy phép hoặc bất kỳ quyền nào khác từ Trang web ThetaHealing.com, bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của ThetaHealing.com hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà ThetaHealing.com có liên kết. Bạn hiểu rằng bạn không có quyền đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ tài sản nào khác của ThetaHealing.com trừ khi được quy định trong các Điều khoản & Dịch vụ này.

Đối với các Học viên và Người hướng dẫn ThetaHealing có giấy phép từ ThetaHealing Institute of Knowledge và/hoặc Let's Think Unique, bạn phải trả phí giấy phép để có thể sử dụng nhãn hiệu ThetaHealing Registered trên trang web của mình và hình ảnh bản quyền trên danh thiếp, v.v. Bạn có thể nâng cấp tài khoản của bạn thông qua hồ sơ Thetahealing.com của bạn. Các khoản phí này là không hoàn lại.

Hành vi thành viên.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web ThetaHealing.com và/hoặc Dịch vụ. Trong trường hợp bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật hoặc nếu ThetaHealing.com có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp là không đúng sự thật, ThetaHealing.com có quyền ngay lập tức chấm dứt việc bạn sử dụng Trang web ThetaHealing.com hoặc Dịch vụ . Nếu bất cứ lúc nào trang web của bạn không thể truy cập được qua Internet, chúng tôi có quyền hủy kích hoạt liên kết ThetaHealing.com của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email đã lưu và yêu cầu bạn thông báo cho ThetaHealing.com khi trang web của bạn khả dụng trở lại qua Internet. Bạn hiểu rằng tất cả thông tin và các tài liệu khác là trách nhiệm duy nhất của bên mà nội dung đó bắt nguồn từ đó. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi e-mail hoặc truyền tải qua Trang web ThetaHealing.com hoặc qua bất kỳ Dịch vụ nào. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có các quyền hợp pháp đối với bất kỳ thông tin nào mà bạn tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải theo cách khác và việc tải lên, đăng tải, gửi email hoặc truyền tải đó sẽ không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bất kỳ bên nào khác. người. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web ThetaHealing.com hoặc Dịch vụ để:

Một. tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc có thể bị phản đối theo cách khác;

b. làm hại bất kỳ ai, kể cả trẻ vị thành niên, dưới bất kỳ hình thức nào;

c. mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, một quan chức, người đứng đầu diễn đàn, người hướng dẫn hoặc người tổ chức, hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;

d. giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền qua Dịch vụ;

đ. tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ việc làm hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);

f. tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác ("Quyền") của bất kỳ bên nào;

g. tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu quảng cáo, quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, "thư rác", "thư rác", "thư dây chuyền", "sơ đồ kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác, ngoại trừ ở những khu vực đó (chẳng hạn như phòng mua sắm) được chỉ định cho mục đích đó;

h. tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào;

Tôi. làm gián đoạn luồng đối thoại thông thường, khiến màn hình "cuộn" nhanh hơn khả năng nhập của những người dùng khác của Dịch vụ hoặc hành động theo cách ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia trao đổi thời gian thực của những người dùng khác;

j. cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ban hành, bất kỳ quy tắc nào của bất kỳ quốc gia hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở New York Sàn giao dịch chứng khoán, Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ hoặc NASDAQ và bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật;

k. cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ban hành, bất kỳ quy tắc nào của bất kỳ quốc gia hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở New York Sàn giao dịch chứng khoán, Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ hoặc NASDAQ và bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật;

l. "theo dõi" hoặc quấy rối người khác; hoặc

m. thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác.

Bạn thừa nhận rằng ThetaHealing.com không sàng lọc trước Nội dung, nhưng ThetaHealing.com và những người được chỉ định của ThetaHealing.com sẽ có quyền từ chối hoặc xóa bất kỳ nội dung nào có sẵn thông qua Trang web ThetaHealing.com hoặc Dịch vụ. ThetaHealing.com và những người được chỉ định của ThetaHealing.com có quyền xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm các Điều khoản & Dịch vụ này hoặc, theo quyết định riêng của ThetaHealing.com, có thể bị phản đối. Bạn đồng ý rằng bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm mọi sự phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ThetaHealing.com có thể bảo toàn nội dung và cũng có thể tiết lộ nội dung nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ; (b) thực thi các Điều khoản & Dịch vụ này; (c) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của ThetaHealing.com, người dùng Trang web ThetaHealing.com và Dịch vụ, và/hoặc công chúng.

chấm dứt

ThetaHealing.com bảo lưu quyền hủy quyền truy cập của bạn vào Trang web ThetaHealing.com và bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. ThetaHealing.com cũng có thể xóa bất kỳ nội dung nào bạn đăng và hủy hoặc sửa đổi bất kỳ dịch vụ nào mà trang cung cấp mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn đồng ý rằng ThetaHealing.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự hủy bỏ hoặc truy cập nào vào Trang web ThetaHealing.com và các dịch vụ của nó. Trong trường hợp ThetaHealing.com chấm dứt quyền truy cập vào Trang web ThetaHealing.com và các dịch vụ của nó, tất cả các khoản phí, phí trả trước và tín dụng do người dùng thanh toán đều không được hoàn lại

Tuyên bố từ chối bảo đảm Bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng:

Một. BẠN CHỈ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SẴN CÓ". THETAHEALING.COM TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

b. THETAHEALING.COM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, (ii) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (iii) KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (iv) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU KHÁC NÀO MÀ BẠN MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN VÀ (V) BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC.

c. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG BẠN SẼ CHỊU CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO.

d. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ THETAHEALING.COM QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ.

Trách nhiệm hữu hạn

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG THETAHEALING.COM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DỮ LIỆU HOẶC ĐIỂN HÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, Thiện chí, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC ( NGAY CẢ KHI THETAHEALING.COM ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY), DO: (i) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (ii) CHI PHÍ MUA HÀNG HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ TỪ BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO MUA HOẶC NHẬN ĐƯỢC HOẶC TIN NHẮN NHẬN HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC NHẬP QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (iii) TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC THAY ĐỔI TRUYỀN TRUYỀN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; (iv) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ DỊCH VỤ; HOẶC (v) BẤT KỲ VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ.

Sự bồi thường

d. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ THETAHEALING.COM QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ ThetaHealing.com, và các công ty con, chi nhánh, người được cấp phép, người cấp phép, cán bộ, đại lý, người đồng thương hiệu hoặc các đối tác, luật sư và nhân viên khác, không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư hợp lý , được tạo bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, kết nối của bạn với Dịch vụ, việc bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của người khác.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Thetahealing.com và các công ty con, chi nhánh, người được cấp phép, người cấp phép, cán bộ, đại lý, người đồng thương hiệu hoặc các đối tác, luật sư và nhân viên khác không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư hợp lý, từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin nào có trong trang web Thetahealing.com, sách, tài liệu quảng cáo, tài liệu lớp học, thông tin liên quan đến chúng hoặc được chuyển đến bạn bởi các học viên và thành viên ThetaHealing khác hoặc thông tin bạn có thể đọc trên trang web Thetahealing. internet hoặc nhận từ bên thứ ba, dù trung thực hay không trung thực.

Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến thông tin có trong trang web ThetaHealing.com, sách, hội thảo, tài liệu quảng cáo, tài liệu lớp học và/hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan mà bạn có thể nghe, đọc hoặc xem từ bất kỳ bên thứ ba nào (dù trung thực hay không trung thực) sẽ được hoàn lại phí thành viên của bạn và bất kỳ hội thảo nào bạn đã nhận và thanh toán trực tiếp từ ThetaHealing.com hoặc Let's Think Unique. Không có biện pháp khắc phục hoặc thiệt hại nào khác có thể được phục hồi hoặc yêu cầu bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các công ty liên kết với www.ThetaHealing.com (bao gồm nhưng không giới hạn ở Let's Think Unique và Theta Healing Institute of Knowledge) không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản hoàn trả nào của bất kỳ thành viên được cấp phép nào cho các hội thảo hoặc lớp học mà bạn đã tham gia trực tiếp từ các bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với bất kỳ thành viên được cấp phép nào phải tuân theo chính sách hoàn tiền của từng thành viên và luật pháp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang nơi thành viên đó hành nghề.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng câu chuyện cá nhân của Vianna về việc chữa lành cơ thể, tâm trí và tinh thần của cô ấy là kinh nghiệm và câu chuyện của chính cô ấy. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tự mình điều tra Kỹ thuật Chữa bệnh Theta và tự chịu rủi ro chứ không chỉ dựa vào câu chuyện của Vianna khi quyết định theo đuổi Kỹ thuật Chữa bệnh Theta. Nó chỉ đơn giản là một hướng dẫn và kỹ thuật thiền định mà bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng bất cứ lúc nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả của Kỹ thuật Chữa bệnh Theta khi được áp dụng cho cơ thể, tâm trí và tinh thần của chính bạn và không có sự đảm bảo hay tuyên bố nào được đưa ra cho bạn về Kỹ thuật này. Nó chỉ đơn giản là một hướng dẫn giáo dục và kỹ thuật để cải thiện bản thân và không thay thế cho bất kỳ quyết định hoặc phương pháp y tế hoặc chăm sóc sức khỏe nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ đưa ra quyết định của riêng mình về việc giáo viên, thành viên hoặc học viên ThetaHealing nào mà bạn đăng ký và sẽ tự chịu rủi ro khi điều tra giáo viên, thành viên hoặc học viên đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ mối lo ngại nào của bạn với bất kỳ giáo viên, học viên và/hoặc thành viên nào được cấp phép của ThetaHealing như được nêu ở đây. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Thông báo Bản quyền và Thương hiệu

Tất cả nội dung trong các trang web này là Bản quyền © 2009 ThetaHealing.com. Đã đăng ký Bản quyền. ThetaHealing.com là nhãn hiệu đã đăng ký của ThetaHealing.com. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web ThetaHealing.com đều thuộc về ThetaHealing.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu của Hoa Kỳ và quốc tế. Bất kỳ việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên Trang web ThetaHealing.com mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của ThetaHealing.com đều bị nghiêm cấm.

thông báo

Thông báo cho bạn có thể được thực hiện qua e-mail hoặc thư thông thường. Thông báo từ bạn đến ThetaHealing.com cũng có thể được thực hiện qua e-mail hoặc thư thông thường. ThetaHealing.com có thể (nhưng không bắt buộc phải) cung cấp thông báo về những thay đổi đối với Điều khoản & Dịch vụ hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết đến thông báo chung trên Trang web ThetaHealing.com.

Tổng quan

Các Điều khoản & Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Montana, Hoa Kỳ và bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án của bang Montana và California. Trong trường hợp, bất kỳ phần nào của các Điều khoản & Dịch vụ này bị tòa án coi là không hợp lệ, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào trái ngược, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung trên Trang web ThetaHealing.com hoặc việc sử dụng Trang web ThetaHealing.com, phải được đệ trình trong vòng một năm sau khi khiếu nại đó hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh.

Thay đổi đối với Điều khoản

THInK bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi các Điều khoản theo đó www.thetahealing.com được cung cấp. Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. THInK khuyến khích bạn xem lại Điều khoản theo định kỳ để được thông báo về các cập nhật của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

THInK hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Điều khoản:

Viện tri thức ThetaHealing
29048 Đường gãy chân

Bigfork, MT 59901 Hoa Kỳ
Địa chỉ email: info@thetahealing.com
SĐT: 406 206 3232

Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009