Địa điểm trên toàn thế giới

Các địa điểm trên toàn thế giới của chúng tôi cung cấp một cách bổ sung để duy trì kết nối trực tiếp từ mọi nơi. Chúng tôi có đại diện của ThetaHealing, những người cung cấp cho bạn thông tin liên hệ và bản dịch tại địa phương. Họ cũng tổ chức các buổi hội thảo và sự kiện quan sát từ xa.