Sức khỏe tự nhiên

“ThetaHealing is a powerful emotional healing therapy, focused on breaking and releasing negative thought processes and attachments to traumatic events. It is a combination of meditation, energy work and talking.” Sức khỏe tự nhiên

Đọc tất cả mục ở đây

Introduction to ThetaHealing Book

Khám phá hiện tượng ThetaHealing trên toàn thế giới và cách nó có thể giúp bạn đạt được sự chữa lành mang tính chuyển hóa trong phiên bản sửa đổi và cập nhật này của hướng dẫn chính xác của Vianna Stibal.

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Chia sẻ bài viết này

Những bài viết liên quan