తీటాహీలింగ్ ప్రాథమిక DNA

ఇక్కడే మీ తీటాహీలింగ్ ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది. సర్టిఫైడ్ ప్రాక్టీషనర్ కావడానికి ఇది మొదటి సెమినార్…

Basic DNA is the first course to certify you as a ThetaHealing Practitioner. The course introduces ThetaHealing techniques, how powerful our thoughts are and focuses on the understanding that we are all connected.

We will explore techniques that allow you to change life patterns held in place by core, genetic, historical, and soul beliefs, either self-inflicted or externally imposed. We believe you inherit beliefs and emotions from your ancestors. At this level, we call the genetic level; attendees experience an opening to the Unconditional Love of the Creator.

You will learn to identify your own beliefs and practice pulling them for others taking the course. This practice can quickly reveal belief systems, showing the body how to replace limiting beliefs or feelings with positive ones.

ఈ సెమినార్‌ను ధృవీకరించబడిన బోధకుడితో వ్యక్తిగతంగా లేదా ధృవీకరించబడిన ఆన్‌లైన్ బోధకునితో ఆన్‌లైన్‌లో తీసుకోవచ్చు.

PREREQUISITES: NONE

ఈ కోర్సు వీటిని కలిగి ఉంటుంది:
  • ThetaHealing® Book
  • ThetaHealing® Manual
  • Basic DNA Practitioner Certification

సమీపంలో సెమినార్‌లను వెతకండి

నా స్థానం:
సంయుక్త రాష్ట్రాలు
లేదా
దీని కోసం శోధన ఫలితాలు:

శోధన ఫిల్టర్లు

కు