నాకు తెలిసిన విషయాలు వెబ్‌నార్

నాకు తెలిసిన విషయాలు వెబ్‌నార్

Vianna’s “Stuff I Know” webinars offer insights and guidance for ThetaHealing Practitioners and Instructors to enhance their personal growth and self-awareness. In the webinars Vianna focuses on various aspects of self-improvement and self-healing. Webinars currently available:

  • “Knowing Yourself”
  • “Body Scans – The Bones”
  • “Intuitive Abilities”

These webinars discuss common issues that ThetaHealers may face when it comes to working on themselves and others, such as feeling overwhelmed or unsure of where to start. Vianna provides tips for conducting belief work, understanding the reasons behind certain beliefs, and recognizing how those beliefs have served them.

The webinars emphasis on nurturing oneself in a world of uncertainty, listening to one’s body, and incorporating vitamins to support well-being. They are a beneficial resource for ThetaHealers looking to deepen their personal growth journey.

Knowing Yourself
$44.00

Body Scans- The Bones
$44.00

Intuitive Abilities 
$44.00

Introduction to ThetaHealing Book

ThetaHealing యొక్క ప్రపంచవ్యాప్త దృగ్విషయాన్ని కనుగొనండి మరియు వియాన్నా స్టిబల్ యొక్క ఖచ్చితమైన గైడ్ యొక్క ఈ సవరించిన మరియు నవీకరించబడిన ఎడిషన్‌లో పరివర్తన వైద్యం సాధించడంలో ఇది మీకు ఎలా సహాయపడుతుందో కనుగొనండి.

మా వార్తాలేఖకు సభ్యత్వాన్ని పొందండి

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంబంధిత కథనాలు