Villkor

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda webbplatsen. Dessutom, när du använder någon av våra nuvarande eller framtida tjänster, kommer du också att omfattas av våra riktlinjer, villkor, villkor och avtal som gäller för dessa tjänster. Om dessa Användarvillkor är oförenliga med riktlinjerna, villkoren och avtalen som gäller för dessa tjänster, kommer dessa Användarvillkor att styra.

ThetaHealing.com-webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, webbsidor, tjänster och resurser som drivs av ThetaHealing.com och/eller andra personer, företag eller enheter med vilka ThetaHealing.com har en affärsrelation (var och en hänvisas till nedan som en "Webbplats"). ThetaHealing.com ansvarar inte för innehållet eller tillgängligheten på någon webbplats som inte ägs eller kontrolleras direkt av ThetaHealing.com och stöder inte och ansvarar inte på något sätt för något innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgänglig på, från eller via sådana webbplatser. Din användning av en webbplats är föremål för eventuella användningsvillkor som anges på sådan webbplats. I händelse av inkonsekvens, konflikt eller diskrepans mellan villkoren och tjänsterna som finns häri och villkoren och tjänsterna för en webbplats, ska villkoren och tjänsterna som anges på webbplatsen styra och kontrollera din användning av den webbplatsen. Du samtycker till att ThetaHealing.com inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med din användning av eller beroende av sådant innehåll, reklam, produkter, tjänster eller andra material på eller tillgängligt på, från eller via någon sådan webbplats.

Villkor och tjänster

Som ett villkor för din användning av www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (hädanefter kallad "ThetaHealing. com") webbplats eller någon av tjänsterna, intygar du att du inte kommer att använda webbplatsen ThetaHealing.com eller någon av dess tjänster för något syfte som är olagligt eller på annat sätt förbjudet enligt dessa villkor och tjänster.

ThetaHealing.com förbehåller sig rätten att ändra villkoren och tjänsterna från tid till annan, utan meddelande till användare av ThetaHealing.com-webbplatsen eller dess tjänster. ThetaHealing.com förbehåller sig också rätten, när som helst och från tid till annan, att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, någon av tjänsterna, med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att ThetaHealing.com inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring av ThetaHealing.com-webbplatsen, tjänsterna eller dessa villkor och tjänster. Du ansvarar för att regelbundet se dessa villkor och tjänster.

ThetaHealing.com är en webbplats för meditationsteknik.

Den här webbplatsen ger information om ThetaHealing-tekniken. Det är endast för informationsbruk. Du kan söka efter ThetaHealing Practitioners via vår sida. Vi har ThetaHealing-böcker, CD-skivor och DVD-skivor tillgängliga att köpa för att lära dig mer om tekniken.

Uttalandena på denna webbplats och seminariet är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Denna information ges endast i informations- och utbildningssyfte. Informationen på denna webbplats ska aldrig betraktas som medicinsk rådgivning eller ersättning för kompetent medicinsk vård av din läkare eller annan vårdpersonal.

Elektronisk kommunikation

Att besöka ThetaHealing.com eller skicka e-postmeddelanden till ThetaHealing.com utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

ThetaHealing.com samlar inte medvetet in, varken online eller offline, personlig information från personer under tretton år. Om du är under 18 år får du endast använda ThetaHealing.com med tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.

Tjänster

ThetaHealing.com tillhandahåller för närvarande sina användare med vissa tjänster. Du är ansvarig för att få tillgång till tjänsten och den åtkomsten kan innebära avgifter från tredje part (såsom internetleverantör eller sändningsavgifter). Du är ansvarig för dessa avgifter, inklusive de avgifter som är kopplade till visning eller leverans av annonser. Dessutom måste du tillhandahålla och ansvara för all utrustning som behövs för att få tillgång till Tjänsten. Om inte annat anges, ska alla ändringar av ThetaHealing.coms nuvarande eller framtida tjänster, inklusive introduktion eller utgivning av nya tjänster, regleras av dessa villkor och tjänster. Vi använder cookies av följande skäl: (i) För att identifiera vem du är och för att komma åt din kontoinformation; (ii) Att uppskatta vår publikstorlek och mönster; (iii) För att säkerställa att du inte ombeds att registrera dig två gånger; (iv) För att kontrollera hur ofta besökare ser liknande annonser; (v) För att spåra preferenser och för att förbättra och uppdatera vår webbplats; och (vi) För att spåra framstegen och antalet bidrag i några av våra kampanjer och tävlingar.

Utövares profilsidor (där tillämpligt)

Profilsidor tillhandahålls på ThetaHealing.com-webbplatsen som en tjänst till licensierade utövare och instruktörer, efter att ha avslutat ett grundläggande DNA-seminarium. Profiler kan uppgraderas till en månatlig tjänsteperiod under vilken tid tjänsteavgifterna inte är återbetalningsbara. Efter utgången av din första tjänsteperiod kan alla tjänster sägas upp med fjorton (14) dagars varsel till ThetaHealing.com skriftligen eller via e-post. Alla tjänster kan förnyas under en period som motsvarar den ursprungliga tjänsteperioden, förutsatt att betalningen av den ej återbetalningsbara serviceavgiften tas emot av ThetaHealing.com innan din tjänsteperiod löper ut, såvida inte ThetaHealing.com har meddelats skriftligen eller via e-post fjorton (14) dagar före utgången av den närmast föregående perioden. ThetaHealing.com förbehåller sig rätten att avbryta eller modifiera någon av sina tjänster, och du samtycker till att ThetaHealing.com inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan förändring av tjänsterna. I händelse av att du inte betalar för några tjänster som tillhandahålls av ThetaHealing.com, förbehåller sig ThetaHealing.com rätten att avsluta ditt konto och vidarebefordra ditt konto till juridiskt ombud eller en kredit- och inkassobyrå för att säkerställa betalningen i sin helhet. Om ditt konto vidarebefordras till vårt juridiska ombud eller en kredit- och inkassobyrå kommer du att vara ansvarig för alla belopp som är förfallna och skyldiga för Tjänsterna, såväl som för alla kostnader och avgifter som är förknippade med nämnda inkasseringar, inklusive alla yrkesarvoden och kostar.

Användare kommer att själv hantera sina profilsidor via en inloggning och tillhandahållet innehållshanteringssystem, och är ensamt ansvariga för informationen som tillhandahålls där, varav en del kommer att visas offentligt på ThetaHealing.com och andra webbplatser. ThetaHealing.com tar inget ansvar för oönskad eller oönskad kontakt till användare, från tjänster eller information som visas på dessa profilsidor eller andra sidor på ThetaHealing.com eller andra webbplatser.

Vid annullering av en profilsida av en användare eller uppsägning av en profilsida av ThetaHealing.com, är alla betalda avgifter ej återbetalningsbara inklusive befintliga kreditsaldon och förbetalda avgifter.

ThetaHealing.com kommer att tilldela ett lösenord och konto-ID till dig så att du kan komma åt och använda vissa delar av webbplatsen baserat på certifiering. Varje användare som använder ett sådant tilldelat lösenord och ID ska anses vara auktoriserad av dig att komma åt och använda webbplatsen, och ThetaHealing.com har ingen skyldighet att undersöka auktoriseringen eller källan till sådan åtkomst eller användning. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DU MELLAN DIG OCH THETAHEALING.COM KOMMER DU ENDA ANSVARIG FÖR ALL ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN AV VÅGON SOM ANVÄNDER LÖSENORDET OCH IDET SOM TILLDELAS DIG OAVSETT OM ÅTKOMST TILL DETTA ELLER INTE ÄR DETTA ANVÄNDNING AUKTORISERAD AV DIG, INKLUSIVE ALLA KOMMUNIKATIONER OCH ÖVERFÖRINGAR OCH ALLA SKYLDIGHETER (INKLUSIVE FINANSIELLA FÖRPLIKTELSER FÖR KÖP GENOM WEBBPLATSEN) SOM KAN RESULTAT AV SÅDAN ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING.

Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och ID som tilldelats dig. Du ska omedelbart underrätta Thetahealing.com om all obehörig användning av det tilldelade lösenordet eller ID, eller andra brott eller hotade intrång i webbplatsens säkerhet som du känner till. Du kommer att ansvara för all aktivitet som utförs under ditt tilldelade lösenord eller ID. Du har fullständig kontroll över om ditt konto visas offentligt eller inte genom ditt användarnamn och lösenord.

Webbplatsens innehåll och information

Även om det inte är avsiktligt, kan ThetaHealing.com-webbplatsen innehålla information som är felaktig, ofullständig, opålitlig eller föråldrad. ThetaHealing.com ger inga utfästelser eller garantier med avseende på informationen på ThetaHealing.com-webbplatsen och garanterar inte att sådan information är fullständig, korrekt, aktuell eller tillförlitlig. ThetaHealing.com frånsäger sig allt ansvar för all information som är ofullständig, felaktig, opålitlig eller föråldrad. Varje hänvisning till eller beskrivning på ThetaHealing.com-webbplatsen av produkter, tjänster eller publikationer ska inte anses vara ett stöd för sådana produkter, tjänster eller publikationer. ThetaHealing.com tillhandahåller inte juridiska, finansiella, medicinska eller andra professionella eller personliga tjänster. Om juridisk, ekonomisk, medicinsk eller annan professionell, personlig eller expertrådgivning eller annan hjälp efterfrågas, bör dessa tjänster erhållas från en kvalificerad professionell. ThetaHealing.com kontrollerar inte informationen och annat innehåll som publiceras av andra parter och garanterar som sådan inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant innehåll. Du förstår att genom att använda ThetaHealing.com-webbplatsen och tjänsterna kan du exponeras för information eller annat innehåll som är stötande, oanständigt eller stötande. Under inga omständigheter kommer ThetaHealing.com att på något sätt hållas ansvarigt för sådant innehåll, inklusive utan begränsning eventuella fel eller utelämnanden i nämnda innehåll, eller för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av all information som publicerats, t. -postas eller på annat sätt överförs via ThetaHealing.com-webbplatsen eller tjänsterna.

DU GODKÄNNER ATT INFORMATIONEN SOM FINNS I THETAHEALING-BÖCKERNA, BANDAR, SEMINARIER, WEBBPLATSEN OCH ANNAT MATERIAL ENDAST ÄR FÖR INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSSYFTE. GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR GODKÄNNER DU HÄRMED OCH GODKÄNNER DU ATT ANVÄNDA DENNA INFORMATION PÅ EGEN RISK.

Länkar

ThetaHealing.com-webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, webbsidor, tjänster och resurser som drivs av ThetaHealing.com och/eller andra personer, företag eller enheter med vilka ThetaHealing.com har en affärsrelation (var och en hänvisas till nedan som en "Webbplats"). ThetaHealing.com ansvarar inte för innehållet eller tillgängligheten på någon webbplats som inte ägs eller kontrolleras direkt av ThetaHealing.com och stöder inte och ansvarar inte på något sätt för något innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgänglig på, från eller via sådana webbplatser. Din användning av en webbplats är föremål för eventuella användningsvillkor som anges på sådan webbplats. I händelse av inkonsekvens, konflikt eller diskrepans mellan villkoren och tjänsterna som finns häri och villkoren och tjänsterna för en webbplats, ska villkoren och tjänsterna som anges på webbplatsen styra och kontrollera din användning av den webbplatsen. Du samtycker till att ThetaHealing.com inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med din användning av eller beroende av sådant innehåll, reklam, produkter, tjänster eller andra material på eller tillgängligt på, från eller via någon sådan webbplats.

Integritetspolicy

Användarregistreringsdata och viss annan personlig och privat information omfattas av vår integritetspolicy. För mer information, se vår fullständiga integritetspolicy.

Användning av material

Innehållet på ThetaHealing.com-webbplatsen och tjänsterna är endast avsett för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk. Du är härmed behörig att se, kopiera och skriva ut och distribuera materialet som tillhandahålls på dessa webbplatser endast för personligt, informativt och icke-kommersiellt bruk. Du får INTE modifiera, omformatera, visa, överföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, reproducera, duplicera, kopiera, överföra, distribuera, sälja, sälja vidare eller på annat sätt utnyttja för kommersiella ändamål någon information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från eller göras tillgänglig via ThetaHealing.com-webbplatsen och/eller tjänsterna. Du får inte modifiera eller ändra några av de dokument eller grafik som visas på ThetaHealing.com. Du samtycker härmed till att när du använder ThetaHealing.com-webbplatsen eller tjänsterna, får du inte en licens eller några andra rättigheter från ThetaHealing.com-webbplatsen, inklusive immateriella rättigheter eller andra äganderätter som tillhör ThetaHealing.com eller någon tredje part som ThetaHealing.com är ansluten till. Du förstår att du inte har några rättigheter till tjänsterna eller någon annan egendom som tillhör ThetaHealing.com förutom vad som anges i dessa villkor och tjänster.

För ThetaHealing-utövare och instruktörer som har en licens från ThetaHealing Institute of Knowledge och/eller Let's Think Unique måste du betala en licensavgift för att kunna använda ThetaHealing-registrerade märken på din webbplats och copyright-bilder på visitkort etc. Du kan uppgradera ditt konto via din Thetahealing.com-profil. Dessa avgifter är ej återbetalningsbara.

Medlemsuppförande.

Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv i samband med din användning av ThetaHealing.com-webbplatsen och/eller tjänsterna. I händelse av att du tillhandahåller någon information som är osann, eller om ThetaHealing.com har rimliga skäl att misstänka att all information du tillhandahåller är osann, har ThetaHealing.com rätt att omedelbart avsluta din användning av ThetaHealing.com-webbplatsen eller tjänsterna . Om din webbplats vid något tillfälle inte är tillgänglig via Internet, har vi rätt att avaktivera din ThetaHealing.com-länk. Vi kommer att kontakta dig via den registrerade e-posten och begära att du meddelar ThetaHealing.com när din webbplats igen är tillgänglig via Internet. Du förstår att all information och annat material är det enda ansvaret för den part från vilken eller som sådant innehåll härstammar. Detta innebär att du är helt ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, postar, e-postar eller på annat sätt överför via ThetaHealing.com-webbplatsen eller genom någon av tjänsterna. Du intygar och garanterar att du har de lagliga rättigheterna till all information som du laddar upp, postar, e-postar eller på annat sätt överför, och att sådan uppladdning, inlägg, e-post eller annan överföring inte kommer att bryta mot någon lag eller någon annans rättigheter. person. Du samtycker till att inte använda ThetaHealing.com-webbplatsen eller tjänsterna för att:

a. ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, slingrande, ärekränkande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på annans integritet, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande;

b. skada någon, inklusive minderåriga, på något sätt;

c. utge sig för att vara någon person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en tjänsteman, forumledare, guide eller värd, eller felaktigt ange eller på annat sätt felaktigt framställa din anknytning till en person eller enhet;

d. förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till något innehåll som överförs via tjänsten;

e. ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt någon lag eller enligt avtals- eller förtroendeförhållanden (såsom insiderinformation, proprietär och konfidentiell information som du lärt dig eller avslöjat som en del av anställningsförhållanden eller under sekretessavtal);

f. ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller andra äganderätter ("Rättigheter") hos någon part;

g. ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgänglig oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel" eller någon annan form av uppmaning, utom i dessa områden (såsom shoppingrum) som är avsedda för sådant ändamål;

h. ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionen hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;

i. störa det normala dialogflödet, få en skärm att "rulla" snabbare än andra användare av Tjänsten kan skriva, eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares förmåga att delta i realtidsutbyten;

j. avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive, men inte begränsat till, regleringar som utfärdats av US Securities and Exchange Commission, alla regler för någon nationell eller annan värdepappersbörs, inklusive, utan begränsning, New York börsen, den amerikanska börsen eller NASDAQ, och alla bestämmelser som har lagkraft;

k. avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive, men inte begränsat till, regleringar som utfärdats av US Securities and Exchange Commission, alla regler för någon nationell eller annan värdepappersbörs, inklusive, utan begränsning, New York börsen, den amerikanska börsen eller NASDAQ, och alla bestämmelser som har lagkraft;

l. "förfölja" eller på annat sätt trakassera någon annan; eller

m. samla in eller lagra personuppgifter om andra användare.

Du bekräftar att ThetaHealing.com inte förhandsgranskar innehåll, men att ThetaHealing.com och dess utsedda personer ska ha rätt att vägra eller ta bort allt innehåll som är tillgängligt via ThetaHealing.com-webbplatsen eller tjänsterna. ThetaHealing.com och dess utsedda personer ska ha rätt att ta bort allt innehåll som bryter mot dessa villkor och tjänster eller, efter ThetaHealing.coms eget gottfinnande, på annat sätt är stötande. Du samtycker till att du bär alla risker som är förknippade med användningen av något innehåll, inklusive all tillit till riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av sådant innehåll. Du bekräftar och samtycker till att ThetaHealing.com kan bevara innehåll och kan även avslöja innehåll om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan bevarande eller avslöjande rimligen är nödvändig för att: (a) följa rättslig process eller begäran från myndigheter; (b) upprätthålla dessa villkor och tjänster; (c) svara på påståenden om att något innehåll kränker tredje parts rättigheter; eller (d) skydda rättigheterna, egendomen eller personlig säkerhet för ThetaHealing.com, användare av ThetaHealing.com-webbplatsen och tjänsterna och/eller allmänheten.

Uppsägning

ThetaHealing.com förbehåller sig rätten att avbryta din åtkomst till ThetaHealing.com-webbplatsen och någon av tjänsterna, när som helst och utan föregående meddelande. ThetaHealing.com kan också ta bort allt innehåll som du publicerar, och avbryta eller ändra någon av de tjänster som tillhandahålls, utan föregående meddelande till dig. Du samtycker till att ThetaHealing.com inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon avbokning eller åtkomst till ThetaHealing.com-webbplatsen och dess tjänster. I händelse av att ThetaHealing.com avslutar åtkomsten till ThetaHealing.com-webbplatsen och dess tjänster är alla avgifter, förbetalda avgifter och krediter som betalats av användaren ej återbetalningsbara

Garantifriskrivning Du förstår och samtycker uttryckligen till att:

a. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIG". THETAHEALING.COM AVSÄKER UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH N.

b. THETAHEALING.COM GARANTERAR INGEN GARANTI ATT (i) TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (ii) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA AVBRUTEN, LÄGE, SÄKER ELLER FELFRI, (iii) DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER PÅLITLIGT, (iv) KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPT ELLER ERHÅLLS AV DIG GENOM TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLA DINA FÖRVÄNTNINGAR, OCH (V) EVENTUELLA EVENTUELLA FEL KOMMER IGEN.

c. Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhållits genom användning av tjänsten görs efter eget gottfinnande och risk och att du ensam kommer att vara ansvarig för skador på ditt datorsystem eller förlust av data som är resultatet av nedladdningen av sådant material.

d. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ER ERHÅLLS AV DU FRÅN THETAHEALING.COM GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGÅR I SERVICEVILLKOR.

Ansvarsbegränsning

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT THETAHEALING.COM INTE SKA VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER EXEMPELSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV OSS SSES ( ÄVEN OM THETAHEALING.COM HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADA, RESULTAT AV: (i) ANVÄNDNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (ii) KOSTNADEN FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER SOM RESULTAT FRÅN NÅGON VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER KÖPT ELLER ERHÅLLT ELLER MOTTAGNA MEDDELANDEN ELLER TRANSAKTIONER SOM GÅR GENOM SERVICE ELLER; (iii) OAUTORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (iv) UTTALANDEN ELLER UPPförande från NÅGON TREDJE PART OM TJÄNSTEN; ELLER (v) NÅGON ANNAN FRÅGOR SOM RELAS TILL TJÄNSTEN.

Skadeersättning

d. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ER ERHÅLLS AV DU FRÅN THETAHEALING.COM GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGÅR I SERVICEVILLKOR.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla ThetaHealing.com, och dess dotterbolag, dotterbolag, licenstagare, licensgivare, tjänstemän, agenter, co-branders eller andra partners, advokater och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden , gjord av tredje part på grund av eller härrör från innehåll som du skickar, postar, överför eller gör tillgängligt via tjänsten, din användning av tjänsten, din anslutning till tjänsten, ditt brott mot användarvillkoren eller ditt brott mot någon annans rättigheter.

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Thetahealing.com och dess dotterbolag, dotterbolag, licenstagare, licensgivare, tjänstemän, agenter, co-branders eller andra partners, advokater och anställda oskadliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från alla anspråk som härrör från eller förknippas med någon av informationen på webbplatsen Thetahealing.com, böcker, reklammaterial, klassmaterial, information relaterad till detta eller vidarebefordrad till dig av andra ThetaHealing-utövare och medlemmar eller information som du kan läsa på internet eller ta emot från tredje part, vare sig det är sanningsenligt eller osant.

Du samtycker till att din enda gottgörelse för alla anspråk som härrör från eller relaterar till informationen på webbplatsen ThetaHealing.com, böcker, seminarier, reklammaterial, klassmaterial och/eller all information relaterad till detta som du kan höra, läsa eller se från tredje part (oavsett om det är sanningsenligt eller osant) ska vara en återbetalning av dina medlemsavgifter och alla seminarier du har mottagit och betalat för direkt från ThetaHealing.com eller Let's Think Unique. Inga andra gottgörelser eller skador ska kunna återvinnas eller göras anspråk på på något sätt.

Du bekräftar och samtycker till att alla företag som är anslutna till www.ThetaHealing.com (inklusive utan begränsning Let's Think Unique och Theta Healing Institute of Knowledge) inte är ansvariga för betalning av eventuella återbetalningar från licensierade medlemmar för seminarier eller klasser som du har tagit direkt från dessa tredje parter. Du samtycker till att din enda gottgörelse mot någon av de licensierade medlemmarna är föremål för varje enskild medlems återbetalningspolicy och de lokala, statliga eller federala lagarna där den medlemmen praktiserar.

Du erkänner och håller med om att Viannas personliga berättelse om läkningen av hennes kropp, sinne och ande är hennes egen erfarenhet och berättelse. Du bekräftar och samtycker till att du kommer att undersöka ThetaHealing-tekniken av egen vilja och på egen risk och inte lita på Viannas berättelse enbart när du bestämmer dig för att fortsätta med ThetaHealing-tekniken. Det är helt enkelt en guide och meditationsteknik som du kan använda eller inte använda när som helst.

Du erkänner och accepterar att du är ensam ansvarig för effektiviteten av ThetaHealing-tekniken som tillämpas på din egen kropp, själ och själ och att inga garantier eller representationer har lämnats till dig angående denna teknik. Det är helt enkelt en pedagogisk guide och teknik för självförbättring och är inte en ersättning för några medicinska eller sjukvårdsbeslut eller metoder.

Du bekräftar och godkänner att du kommer att fatta dina egna beslut i vilken ThetaHealing-lärare, medlem eller utövare du registrerar dig hos och kommer att undersöka den läraren, medlemmen eller utövaren på egen risk. Du bekräftar och samtycker till att du är skyldig att rapportera eventuella problem du har med någon av ThetaHealing-licensierade lärare, utövare och/eller medlemmar enligt vad som anges häri. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Upphovsrätt och varumärkesmeddelanden

Allt innehåll på dessa webbplatser är Copyright © 2009 ThetaHealing.com. Alla rättigheter förbehållna. ThetaHealing.com är ett registrerat varumärke som tillhör ThetaHealing.com. Alla andra märken som förekommer på hela ThetaHealing.com-webbplatsen tillhör ThetaHealing.com och skyddas av USA och internationella upphovsrätts- och varumärkeslagar. All användning av något av märkena som förekommer på ThetaHealing.com-webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ThetaHealing.com är strängt förbjudet.

Lägger märke till

Meddelanden till dig kan göras via e-post eller vanlig post. Meddelanden från dig till ThetaHealing.com kan också göras via e-post eller vanlig post. ThetaHealing.com kan (men är inte skyldig att) tillhandahålla meddelanden om ändringar av villkoren och tjänsterna eller andra frågor genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden generellt på ThetaHealing.com-webbplatsen.

Allmän

Dessa villkor och tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Montana, USA och du samtycker till att underkasta dig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i delstaten Montana och Kalifornien. I händelse av att någon del av dessa villkor och tjänster av domstol anses vara ogiltig, ska de återstående bestämmelserna förbli i full kraft och verkan. Du samtycker till att oavsett lag eller lag som säger motsatsen, måste alla anspråk eller orsaker till talan som härrör från eller relaterade till innehållet på ThetaHealing.com-webbplatsen, eller användningen av ThetaHealing.com-webbplatsen, lämnas in inom en år efter det att sådan anspråk eller talan uppkom.

Ändringar av villkor

THinK förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra villkoren under vilka www.thetahealing.com erbjuds. Den senaste versionen av Villkoren kommer att ersätta alla tidigare versioner. THinK uppmuntrar dig att regelbundet granska villkoren för att hålla dig informerad om våra uppdateringar.

Kontakta oss

THinK välkomnar dina frågor eller kommentarer angående villkoren:

ThetaHealing Institute of Knowledge
29048 Broken Leg Rd

Bigfork, MT 59901 USA
E-postadress: info@thetahealing.com
Telefonnummer: 406 206 3232

Gäller från 1 januari 2009