Podmienky používania

PRED POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA. Používaním webovej stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete používať webovú stránku. Okrem toho, keď použijete ktorúkoľvek z našich súčasných alebo budúcich služieb, budete podliehať aj našim pokynom, zmluvným podmienkam a dohodám, ktoré sa vzťahujú na tieto služby. Ak sú tieto Podmienky používania v rozpore s pokynmi, podmienkami a dohodami platnými pre tieto služby, budú rozhodujúce tieto Podmienky používania.

Stránka ThetaHealing.com obsahuje odkazy na iné webové stránky, webové stránky, služby a zdroje, ktoré prevádzkuje ThetaHealing.com a/alebo iné osoby, firmy alebo subjekty, s ktorými má ThetaHealing.com obchodný vzťah (každá sa ďalej označuje ako "Stránka"). ThetaHealing.com nezodpovedá za obsah alebo dostupnosť žiadnej stránky, ktorá nie je vo vlastníctve alebo priamo pod kontrolou ThetaHealing.com a nepodporuje a nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za žiadny obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné materiály na alebo dostupné na, z alebo prostredníctvom takýchto stránok. Vaše používanie akejkoľvek Stránky podlieha podmienkam používania, ak existujú, ktoré sú uvedené na takejto stránke. V prípade akéhokoľvek nesúladu, konfliktu alebo nesúladu medzi Podmienkami a službami uvedenými v tomto dokumente a Podmienkami a službami stránky, budú podmienky a služby uvedené na stránke riadiť a kontrolovať vaše používanie tejto stránky. Súhlasíte s tým, že ThetaHealing.com nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú v súvislosti s vaším používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné materiály na alebo dostupné na, z alebo prostredníctvom akejkoľvek takejto stránky.

Podmienky a služby

Podmienkou používania webových stránok www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com (ďalej len „ThetaHealing“) je podmienka. com") alebo niektorú zo služieb, vyhlasujete, že nebudete používať stránku ThetaHealing.com ani žiadnu z jej služieb na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo inak zakázaný týmito podmienkami a službami.

ThetaHealing.com si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť podmienky a služby bez upozornenia používateľov stránky ThetaHealing.com alebo jej Služieb. ThetaHealing.com si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas upraviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, ktorúkoľvek zo Služieb, s upozornením alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že ThetaHealing.com nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek zmenu na stránke ThetaHealing.com, Službách alebo týchto podmienkach a službách. Zodpovedáte za pravidelné prezeranie týchto podmienok a služieb.

ThetaHealing.com je webová stránka meditačnej techniky.

Táto stránka poskytuje informácie o technike ThetaHealing. Slúži len na informačné účely. Praktizujúcich ThetaHealing môžete vyhľadať na našej stránke. Máme k dispozícii knihy ThetaHealing, CD a DVD, ktoré si môžete kúpiť, aby ste sa dozvedeli viac o tejto technike.

Vyhlásenia na tejto webovej stránke a seminári nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby. Tieto informácie sa poskytujú výlučne na informačné a vzdelávacie účely. Informácie na tejto webovej stránke by nikdy nemali byť považované za lekársku pomoc alebo náhradu za kompetentnú lekársku starostlivosť zo strany vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

Elektronická komunikácia

Návšteva ThetaHealing.com alebo posielanie e-mailov na ThetaHealing.com predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola v písomnej forme.

ThetaHealing.com vedome nezhromažďuje, či už online alebo offline, osobné informácie od osôb mladších ako trinásť rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, môžete ThetaHealing.com používať iba so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Služby

ThetaHealing.com v súčasnosti poskytuje svojim používateľom určité služby. Zodpovedáte za získanie prístupu k Službe a tento prístup môže zahŕňať poplatky tretích strán (napríklad poskytovateľa internetových služieb alebo poplatky za vysielací čas). Zodpovedáte za tieto poplatky, vrátane poplatkov spojených so zobrazením alebo doručením reklám. Okrem toho musíte poskytnúť a niesť zodpovednosť za všetko vybavenie potrebné na prístup k Službe. Ak nie je uvedené inak, akékoľvek zmeny súčasných alebo budúcich Služieb ThetaHealing.com, vrátane zavedenia alebo uvoľnenia nových Služieb, sa budú riadiť týmito Podmienkami a službami. Súbory cookie používame z nasledujúcich dôvodov: (i) Na identifikáciu toho, kto ste a na prístup k informáciám o vašom účte; (ii) odhadnúť veľkosť a vzorce nášho publika; (iii) aby ste sa uistili, že nebudete vyzvaní na registráciu dvakrát; (iv) kontrolovať, ako často návštevníci vidia podobné reklamy; (v) na sledovanie preferencií a na zlepšenie a aktualizáciu našej webovej stránky; a (vi) na sledovanie priebehu a počtu vstupov do niektorých našich propagačných akcií a súťaží.

Stránky profilu praktického lekára (ak je to možné)

Profilové stránky sú poskytované na stránke ThetaHealing.com ako služba pre licencovaných lekárov a inštruktorov po ukončení základného seminára DNA. Profily je možné upgradovať na mesačné obdobie služby, počas ktorého sú poplatky za služby nevratné. Po ukončení vášho počiatočného obdobia poskytovania služieb sú všetky Služby zrušené štrnásť (14) dní vopred písomne alebo e-mailom ThetaHealing.com. Všetky služby môžu byť obnovené na obdobie rovnajúce sa pôvodnému servisnému obdobiu, za predpokladu, že ThetaHealing.com obdrží platbu nevratného servisného poplatku pred uplynutím vášho servisného obdobia, pokiaľ to ThetaHealing.com nedostanete písomne alebo e-mailom štrnásť (14) dní pred uplynutím bezprostredne predchádzajúceho obdobia. ThetaHealing.com si vyhradzuje právo zrušiť alebo upraviť ktorúkoľvek zo svojich Služieb a súhlasíte s tým, že ThetaHealing.com nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek takúto zmenu Služieb. V prípade, že nezaplatíte za akékoľvek služby poskytované spoločnosťou ThetaHealing.com, spoločnosť ThetaHealing.com si vyhradzuje právo zrušiť váš účet a postúpiť váš účet právnemu zástupcovi alebo úverovej a inkasnej agentúre, aby sa zabezpečila platba v plnej výške. Ak bude váš účet postúpený nášmu právnemu zástupcovi alebo úverovej a inkasnej agentúre, budete zodpovedný za všetky splatné a dlžné sumy za Služby, ako aj za všetky náklady a poplatky spojené s uvedenými inkasami, vrátane akýchkoľvek profesionálnych poplatkov a náklady.

Používatelia si budú sami spravovať svoje profilové stránky prostredníctvom prihlásenia a poskytnutého systému na správu obsahu a sú výlučne zodpovední za informácie v nich uvedené, z ktorých niektoré budú verejne zobrazené na ThetaHealing.com a iných webových stránkach. ThetaHealing.com nenesie žiadnu zodpovednosť za nevyžiadaný alebo nechcený kontakt s používateľmi zo Služieb alebo informácií zobrazených na týchto profilových stránkach alebo iných stránkach na ThetaHealing.com alebo iných webových lokalitách.

Po zrušení stránky profilu používateľom alebo ukončení stránky profilu spoločnosťou ThetaHealing.com sú všetky zaplatené poplatky nevratné, vrátane existujúcich kreditných zostatkov a predplatených poplatkov.

ThetaHealing.com vám pridelí heslo a ID účtu, aby ste mohli pristupovať a používať určité oblasti webovej stránky na základe certifikácie. Každý používateľ, ktorý použije takto pridelené heslo a ID, bude považovaný za vášho oprávneného na prístup a používanie webovej stránky a ThetaHealing.com nebude mať povinnosť skúmať autorizáciu alebo zdroj akéhokoľvek takéhoto prístupu alebo použitia. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE MEDZI VAMI A THETAHEALING.COM, BUDETE VÝHRADNE ZODPOVEDNÍ ZA VŠETKÝ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY KAŽDÝM POUŽÍVANÍM HESLA A ID, KTORÉ VÁM PRIDEĽOVANÉ, ČI UŽ TAKÝTO PRÍSTUP A POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY ACTU JE ALEBO NIE. VÁMI AUTORIZOVANÉ, VRÁTANE VŠETKEJ KOMUNIKÁCIE A PRENOSOV A VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV (VRÁTANE FINANČNÝCH ZÁVÄZKOV ZA NÁKUPY PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY), KTORÉ MÔŽU VYPLÝVAŤ Z TAKÉHOTO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA.

Ste výhradne zodpovední za ochranu bezpečnosti a dôvernosti hesla a ID, ktoré vám boli pridelené. Okamžite oznámite Thetahealing.com akékoľvek neoprávnené použitie prideleného hesla alebo ID alebo akékoľvek iné porušenie alebo hroziace porušenie bezpečnosti webovej stránky, o ktorom ste si vedomí. Budete zodpovední za akúkoľvek aktivitu vykonanú pod prideleným heslom alebo ID. Máte úplnú kontrolu nad tým, či sa váš účet bude verejne zobrazovať alebo nie, prostredníctvom svojho používateľského mena a hesla.

Obsah stránky a informácie

Aj keď to nie je úmyselné, stránka ThetaHealing.com môže obsahovať informácie, ktoré sú nepresné, neúplné, nespoľahlivé alebo zastarané. ThetaHealing.com neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky v súvislosti s informáciami obsiahnutými na stránke ThetaHealing.com a nezaručuje, že tieto informácie sú úplné, presné, aktuálne alebo spoľahlivé. ThetaHealing.com sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek informácie, ktoré sú neúplné, nepresné, nespoľahlivé alebo zastarané. Akýkoľvek odkaz alebo popis produktov, služieb alebo publikácií na stránke ThetaHealing.com sa nebude považovať za podporu takýchto produktov, služieb alebo publikácií. ThetaHealing.com neposkytuje právne, finančné, lekárske ani iné profesionálne či osobné služby. Ak potrebujete právnu, finančnú, lekársku alebo inú odbornú, osobnú alebo odbornú radu alebo inú pomoc, tieto služby by ste mali získať od kvalifikovaného odborníka. ThetaHealing.com nekontroluje informácie a iný obsah zverejnený inými stranami a ako taký nezaručuje presnosť, integritu alebo kvalitu takéhoto obsahu. Rozumiete, že používaním stránky ThetaHealing.com a Služieb môžete byť vystavení informáciám alebo inému obsahu, ktorý je urážlivý, neslušný alebo nevhodný. ThetaHealing.com nebude za žiadnych okolností akýmkoľvek spôsobom zodpovedať za akýkoľvek takýto obsah, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v uvedenom obsahu, alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku použitia akýchkoľvek zverejnených informácií, napr. -posielané poštou alebo inak prenášané prostredníctvom stránky ThetaHealing.com alebo Služieb.

SÚHLASÍTE, ŽE INFORMÁCIE OBSAŽENÉ V KNIHÁCH, PÁSKACH, SEMINÁROCH, WEBOVEJ STRÁNKE A INÝCH MATERIÁLOCH SÚ LEN NA INFORMAČNÉ A VZDELÁVACIE ÚČELY. SÚHLASOM S TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM TÝCHTO INFORMÁCIÍ NA VLASTNÉ RIZIKO.

Odkazy

Stránka ThetaHealing.com obsahuje odkazy na iné webové stránky, webové stránky, služby a zdroje, ktoré prevádzkuje ThetaHealing.com a/alebo iné osoby, firmy alebo subjekty, s ktorými má ThetaHealing.com obchodný vzťah (každá sa ďalej označuje ako "Stránka"). ThetaHealing.com nezodpovedá za obsah alebo dostupnosť žiadnej stránky, ktorá nie je vo vlastníctve alebo priamo pod kontrolou ThetaHealing.com a nepodporuje a nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za žiadny obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné materiály na alebo dostupné na, z alebo prostredníctvom takýchto stránok. Vaše používanie akejkoľvek Stránky podlieha podmienkam používania, ak existujú, ktoré sú uvedené na takejto stránke. V prípade akéhokoľvek nesúladu, konfliktu alebo nesúladu medzi Podmienkami a službami uvedenými v tomto dokumente a Podmienkami a službami stránky, budú podmienky a služby uvedené na stránke riadiť a kontrolovať vaše používanie tejto stránky. Súhlasíte s tým, že ThetaHealing.com nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú v súvislosti s vaším používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné materiály na alebo dostupné na, z alebo prostredníctvom akejkoľvek takejto stránky.

Zásady ochrany osobných údajov

Registračné údaje používateľa a niektoré ďalšie osobné a súkromné informácie podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v našich úplných Zásadách ochrany osobných údajov.

Použitie Materiálov

Obsah stránky ThetaHealing.com a služby sú určené výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Týmto ste oprávnení prezerať, kopírovať, tlačiť a distribuovať materiály poskytnuté na týchto webových stránkach len na osobné, informačné a nekomerčné použitie. NESMIETE upravovať, preformátovať, zobrazovať, prenášať, publikovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, reprodukovať, duplikovať, kopírovať, prenášať, distribuovať, predávať, predávať ani inak využívať na žiadne komerčné účely žiadne informácie, softvér, produkty alebo služby získané od alebo sprístupnené prostredníctvom stránky ThetaHealing.com a/alebo Služieb. Nesmiete upravovať ani meniť žiadny z dokumentov alebo grafiky, ktoré sa objavujú na ThetaHealing.com. Týmto súhlasíte, že keď používate stránku ThetaHealing.com alebo Služby, nezískavate licenciu ani žiadne iné práva zo stránky ThetaHealing.com, vrátane akéhokoľvek duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv ThetaHealing.com alebo akejkoľvek tretej strany. s ktorou je ThetaHealing.com pridružený. Beriete na vedomie, že nemáte žiadne práva na Služby alebo akékoľvek iné vlastníctvo ThetaHealing.com okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto podmienkach a službách.

Pre praktických lekárov a inštruktorov ThetaHealing, ktorí majú licenciu od ThetaHealing Institute of Knowledge a/alebo Let's Think Unique, musíte zaplatiť licenčný poplatok, aby ste mohli používať registrované značky ThetaHealing na svojej webovej stránke a obrázky autorských práv na vizitkách atď. svoj účet prostredníctvom svojho profilu Thetahealing.com. Tieto poplatky sú nevratné.

Správanie členov.

Súhlasíte s tým, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe v súvislosti s používaním stránky ThetaHealing.com a/alebo služieb. V prípade, že poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, alebo ak má ThetaHealing.com dôvodné podozrenie, že akékoľvek informácie, ktoré poskytnete, sú nepravdivé, ThetaHealing.com má právo okamžite ukončiť vaše používanie stránky ThetaHealing.com alebo služieb. . Ak vaša webová stránka nie je kedykoľvek prístupná cez internet, máme právo deaktivovať váš odkaz ThetaHealing.com. Budeme vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu so záznamom a požiadame vás, aby ste informovali ThetaHealing.com, keď bude vaša webová stránka opäť dostupná cez internet. Beriete na vedomie, že za všetky informácie a iné materiály zodpovedá výlučne strana, od ktorej alebo z ktorej takýto obsah pochádza. To znamená, že nesiete plnú zodpovednosť za všetok obsah, ktorý nahráte, zverejníte, pošlete e-mailom alebo inak prenesiete cez stránku ThetaHealing.com alebo prostredníctvom ktorejkoľvek zo Služieb. Vyhlasujete a zaručujete, že máte zákonné práva na akékoľvek informácie, ktoré nahráte, zverejníte, pošlete e-mailom alebo inak prenesiete, a že takéto odovzdanie, odoslanie, odoslanie e-mailom alebo iný prenos neporuší žiadny zákon ani práva žiadneho iného osoba. Súhlasíte s tým, že nebudete používať stránku ThetaHealing.com ani služby na:

a. odovzdávať, uverejňovať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, obťažujúci, kľukatý, hanlivý, vulgárny, obscénny, urážlivý, narúšajúci súkromie iného, nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný;

b. akýmkoľvek spôsobom poškodiť kohokoľvek vrátane maloletých;

c. vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt, vrátane, ale nie výlučne, úradníka, vedúceho fóra, sprievodcu alebo hostiteľa, alebo nepravdivo uvádzať alebo inak skresľovať svoje spojenie s osobou alebo subjektom;

d. falšovať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikátormi s cieľom zamaskovať pôvod akéhokoľvek Obsahu prenášaného prostredníctvom Služby;

e. nahrávať, uverejňovať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek Obsah, ktorý nemáte právo sprístupniť podľa žiadneho zákona alebo na základe zmluvných alebo zvereneckých vzťahov (ako sú interné informácie, vlastnícke a dôverné informácie získané alebo zverejnené v rámci zamestnaneckých vzťahov alebo na základe dohôd o mlčanlivosti);

f. odovzdávať, uverejňovať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek Obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné vlastnícke práva (ďalej len „práva“) ktorejkoľvek strany;

g. nahrávať, uverejňovať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akúkoľvek nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, propagačné materiály, „nevyžiadanú poštu“, „spam“, „reťazové listy“, „pyramídové schémy“ alebo akúkoľvek inú formu žiadosti, s výnimkou týchto oblastí (ako sú nákupné miestnosti), ktoré sú na tento účel určené;

h. nahrávať, posielať, posielať e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje softvérové vírusy alebo akýkoľvek iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;

i. narúšať normálny tok dialógu, spôsobiť, že sa obrazovka „roluje“ rýchlejšie, než sú ostatní používatelia služby schopní písať, alebo inak konať spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť ostatných používateľov zapojiť sa do výmeny informácií v reálnom čase;

j. úmyselne alebo neúmyselne porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné zákony, vrátane, ale nie výlučne, nariadení vyhlásených americkou komisiou pre cenné papiere a burzy, akýchkoľvek pravidiel akejkoľvek národnej alebo inej burzy cenných papierov, vrátane, bez obmedzenia, New Yorku Burza cenných papierov, Americká burza cenných papierov alebo NASDAQ a akékoľvek predpisy, ktoré majú silu zákona;

k. úmyselne alebo neúmyselne porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné zákony, vrátane, ale nie výlučne, nariadení vyhlásených americkou komisiou pre cenné papiere a burzy, akýchkoľvek pravidiel akejkoľvek národnej alebo inej burzy cenných papierov, vrátane, bez obmedzenia, New Yorku Burza cenných papierov, Americká burza cenných papierov alebo NASDAQ a akékoľvek predpisy, ktoré majú silu zákona;

l. „prenasledovať“ alebo inak obťažovať iného; alebo

m. zhromažďovať alebo uchovávať osobné údaje o iných používateľoch.

Beriete na vedomie, že ThetaHealing.com nepreveruje Obsah, ale že ThetaHealing.com a jej zástupcovia majú právo odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je dostupný prostredníctvom stránky ThetaHealing.com alebo Služieb. ThetaHealing.com a jej zástupcovia majú právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky a služby, alebo je podľa vlastného uváženia ThetaHealing.com inak nevhodný. Súhlasíte s tým, že nesiete všetky riziká spojené s používaním akéhokoľvek obsahu, vrátane akéhokoľvek spoliehania sa na presnosť, úplnosť alebo užitočnosť takéhoto obsahu. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ThetaHealing.com môže uchovávať obsah a môže tiež zverejniť obsah, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto uchovanie alebo zverejnenie je primerane potrebné na: (a) dodržanie právneho procesu alebo žiadosti vlády; (b) presadzovať tieto Podmienky a služby; (c) reagovať na tvrdenia, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích strán; alebo (d) chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť ThetaHealing.com, používateľov stránky ThetaHealing.com a Služieb a/alebo verejnosti.

Ukončenie

ThetaHealing.com si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť váš prístup na stránku ThetaHealing.com a akúkoľvek zo služieb. ThetaHealing.com môže tiež odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý uverejníte, a zrušiť alebo upraviť ktorúkoľvek zo služieb, ktoré poskytuje, bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že ThetaHealing.com nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za zrušenie alebo prístup na stránku ThetaHealing.com a jej služby. V prípade, že ThetaHealing.com ukončí prístup na stránku ThetaHealing.com a jej služby, všetky poplatky, predplatené poplatky a kredit zaplatený používateľom sú nevratné.

Zrieknutie sa záruk, ktorým výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že:

a. POUŽÍVANIE SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE „TAK, AKO JE“ A „AKO JE DOSTUPNÁ“. THETAHEALING.COM VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

b. THETAHEALING.COM NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE (i) SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, (ii) SLUŽBA BUDE NEPRERUŠENÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ ALEBO BEZ CHYB, (iii) VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ Z POUŽÍVANIA SLUŽBY BUDE PRESNÁ ALEBO SPOĽAHLIVÁ, (iv) KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SLUŽIEB, INFORMÁCIÍ ALEBO INÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ STE SI ZAKÚPILI ALEBO ZÍSKALI PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, BUDE SPLŇOVAŤ VAŠE OČAKÁVANIA A (V) AKÉKOĽVEK CHYBY V SOFTVÉRI BUDÚ OPRAVENÉ.

c. AKÝKOĽVEK STIAHNUTÝ ALEBO INAK ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA SLUŽBY VYKONÁVATE NA VAŠOM VLASTNOM UVÁŽENÍ A RIZIKO, A ŽE BUDETE VÝHRADNE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV, KTORÉ DÔSLEDKOM SŤAHOVANIA SPÔSOBÍ

d. ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ČI ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ ZÍSKATE OD THETAHEALING.COM PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ALEBO ZO SLUŽBY, NEVYTVÁRA ŽIADNÚ ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V PODMIENKACH SLUŽBY.

Obmedzenie zodpovednosti

Výslovne rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheAzealing.com nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo príkladné škody vrátane, ale nielen, škody za stratu ziskov, goodwill, použitie, údaje alebo iné nehmotné straty ( AJ KEĎ BOL THETAHEALING.COM INFORMOVANÝ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKOD, VYPLÝVAJÚCICH Z: (i) POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBU; (ii) NÁKLADY NA OBSTARÁVANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB VYPLÝVAJÚCICH Z AKÉHOKOĽVEK ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH TOVAROV, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB ALEBO PRIJATÝCH SPRÁV ALEBO TRANSAKCIÍ VSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ALEBO ZO SLUŽBY; (iii) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO ZMENA VAŠICH PRENOSOV ALEBO ÚDAJOV; (iv) VYHLÁSENIA ALEBO SPRÁVANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA SLUŽBY; ALEBO (v) AKÉKOĽVEK INÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA SLUŽBY.

Odškodnenie

d. ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ČI ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ ZÍSKATE OD THETAHEALING.COM PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ALEBO ZO SLUŽBY, NEVYTVÁRA ŽIADNÚ ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V PODMIENKACH SLUŽBY.

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a držať ThetaHealing.com a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, držiteľov licencií, poskytovateľov licencií, úradníkov, agentov, co-branderov alebo iných partnerov, právnikov a zamestnancov, bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie. , vytvorené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z Obsahu, ktorý odošlete, uverejníte, prenesiete alebo sprístupníte prostredníctvom Služby, vášho používania Služby, vášho pripojenia k Službe, vášho porušenia Zmluvných podmienok alebo vášho porušenia akékoľvek práva iného.

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a držať Thetahealing.com a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, držiteľov licencií, poskytovateľov licencií, úradníkov, agentov, co-branderov alebo iných partnerov, právnikov a zamestnancov bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, z akýchkoľvek a všetkých nárokov vyplývajúcich z alebo spojených s akýmikoľvek informáciami obsiahnutými na webovej stránke Thetahealing.com, knihách, reklamných materiáloch, triednych materiáloch, informáciách, ktoré s tým súvisia alebo vám sprostredkúvajú iní praktizujúci ThetaHealing a členovia alebo informácie, ktoré si môžete prečítať na internetu alebo prijímať od tretích strán, či už sú pravdivé alebo nepravdivé.

Súhlasíte s tým, že váš jediný opravný prostriedok pre akékoľvek a všetky nároky vyplývajúce alebo súvisiace s informáciami obsiahnutými na webovej stránke ThetaHealing.com, knihách, seminároch, reklamných materiáloch, triednych materiáloch a/alebo akýchkoľvek súvisiacich informáciách, ktoré si môžete vypočuť, prečítať alebo od akejkoľvek tretej strany (či už pravdivej alebo nepravdivej) bude refundácia vašich členských príspevkov a akýchkoľvek seminárov, ktoré ste dostali a zaplatili priamo od ThetaHealing.com alebo Let's Think Unique. Žiadne iné prostriedky nápravy alebo škody nie je možné vymáhať ani žiadať akýmkoľvek spôsobom.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že žiadne a všetky spoločnosti pridružené k www.ThetaHealing.com (vrátane, bez obmedzenia, Let's Think Unique a Theta Healing Institute of Knowledge) nie sú zodpovedné za vyplatenie akýchkoľvek refundácií od licencovaných členov za semináre alebo kurzy, ktoré ste absolvovali. priamo od týchto tretích strán. Súhlasíte s tým, že váš jediný opravný prostriedok voči ktorémukoľvek z licencovaných členov podlieha politike vrátenia peňazí každého jednotlivého člena a miestnym, štátnym alebo federálnym zákonom, v ktorých daný člen vykonáva svoju činnosť.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Viannin osobný príbeh týkajúci sa liečenia jej tela, mysle a ducha je jej vlastnou skúsenosťou a príbehom. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete skúmať techniku ThetaHealing z vlastnej vôle a na vlastné riziko a nespoliehať sa výlučne na Viannin príbeh pri rozhodovaní sa o technike ThetaHealing. Je to jednoducho sprievodca a meditačná technika, ktorú môžete alebo nemusíte použiť kedykoľvek.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za účinnosť techniky ThetaHealing, ako je aplikovaná na vaše telo, myseľ a ducha, a že vám neboli poskytnuté žiadne záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa tejto techniky. Je to jednoducho vzdelávacia príručka a technika na sebazdokonaľovanie a nenahrádza žiadne lekárske alebo zdravotnícke rozhodnutia alebo metódy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete robiť svoje vlastné rozhodnutia v tom, s ktorým učiteľom, členom alebo praktikom ThetaHealing sa zaregistrujete, a budete tohto učiteľa, člena alebo praktika vyšetrovať na vlastné riziko. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete mať povinnosť nahlásiť akékoľvek obavy, ktoré máte s ktorýmkoľvek učiteľom, praktizujúcim a/alebo členom s licenciou ThetaHealing, ako je uvedené v tomto dokumente. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach

Všetok obsah týchto webových stránok je chránený autorským právom © 2009 ThetaHealing.com. Všetky práva vyhradené. ThetaHealing.com je registrovaná ochranná známka spoločnosti ThetaHealing.com. Všetky ostatné značky, ktoré sa vyskytujú na stránke ThetaHealing.com, patria spoločnosti ThetaHealing.com a sú chránené americkými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Akékoľvek použitie akýchkoľvek známok vyskytujúcich sa na stránke ThetaHealing.com bez výslovného písomného súhlasu ThetaHealing.com je prísne zakázané.

Oznámenia

Oznámenia vám môžu byť zaslané e-mailom alebo klasickou poštou. Oznámenia od vás na ThetaHealing.com môžu byť zaslané aj prostredníctvom e-mailu alebo bežnej pošty. ThetaHealing.com môže (ale nie je povinný) poskytovať oznámenia o zmenách Podmienok a služieb alebo iných záležitostiach zobrazovaním oznámení alebo odkazov na oznámenia všeobecne na stránke ThetaHealing.com.

generál

Tieto Podmienky a služby sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Montana, USA a súhlasíte s tým, že sa podriadite osobnej jurisdikcii súdov štátu Montana a Kalifornia. V prípade, že akákoľvek časť týchto Podmienok a služieb bude súdom uznaná za neplatnú, zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na akýkoľvek iný zákon alebo zákon, akýkoľvek nárok alebo dôvod žaloby vyplývajúci z obsahu alebo súvisiaceho s obsahom na stránke ThetaHealing.com alebo z používania stránky ThetaHealing.com, musí byť podaný do jedného rok po vzniku takéhoto nároku alebo dôvodu žaloby.

Zmeny podmienok

Spoločnosť THInK si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky, za ktorých sa ponúka www.thetahealing.com. Najnovšia verzia Podmienok nahradí všetky predchádzajúce verzie. Spoločnosť THInK vám odporúča pravidelne kontrolovať Podmienky, aby ste boli informovaní o našich aktualizáciách.

Kontaktuj nás

THInK víta vaše otázky alebo pripomienky týkajúce sa podmienok:

ThetaHealing Institute of Knowledge
29048 Zlomená noha Rd

Bigfork, MT 59901 USA
E-mailová adresa: info@thetahealing.com
Telefónne číslo: 406 206 3232

Účinné od 1. januára 2009