Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet gebruiken. Bovendien bent u, wanneer u een van onze huidige of toekomstige diensten gebruikt, ook onderworpen aan onze richtlijnen, voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op die diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden niet stroken met de richtlijnen, voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op die diensten, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.

De ThetaHealing.com-site bevat links naar andere websites, webpagina's, diensten en bronnen die worden beheerd door ThetaHealing.com en/of andere personen, bedrijven of entiteiten waarmee ThetaHealing.com een zakelijke relatie heeft (elk hierna aangeduid als een "Website"). ThetaHealing.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van enige site die geen eigendom is van of rechtstreeks wordt gecontroleerd door ThetaHealing.com en onderschrijft geen inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal op of beschikbaar op, van of via dergelijke sites. Uw gebruik van een site is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing, die op die site zijn uiteengezet. In het geval dat er enige inconsistentie, conflict of discrepantie is tussen de voorwaarden en services die hierin zijn opgenomen en de voorwaarden en services van een site, zullen de voorwaarden en services die op de site zijn uiteengezet uw gebruik van die site bepalen en controleren. U stemt ermee in dat ThetaHealing.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materiaal op of beschikbaar op, van of via een dergelijke Site.

Voorwaarden & Diensten

Als voorwaarde voor uw gebruik van de www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (hierna "ThetaHealing" genoemd. com") Site of een van de Services, verklaart u dat u de ThetaHealing.com Site of een van zijn Services niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of anderszins verboden door deze Voorwaarden & Services.

ThetaHealing.com behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en diensten van tijd tot tijd te wijzigen, zonder kennisgeving aan gebruikers van de ThetaHealing.com-site of haar diensten. ThetaHealing.com behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Services te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat ThetaHealing.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging aan de ThetaHealing.com-site, de diensten of deze voorwaarden en diensten. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van deze Voorwaarden & Services.

ThetaHealing.com is een website over meditatietechniek.

Deze site geeft informatie over de ThetaHealing Techniek. Het is alleen voor informatief gebruik. U kunt via onze site zoeken naar ThetaHealing Practitioners. We hebben ThetaHealing-boeken, cd's en dvd's die u kunt kopen om meer over de techniek te leren.

De verklaringen op deze website en het seminar zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Deze informatie wordt uitsluitend gegeven voor informatieve en educatieve doeleinden. De informatie op deze website mag nooit worden beschouwd als medisch advies of als vervanging van bekwame medische zorg door uw arts of andere zorgverlener.

Elektronische communicatie

Het bezoeken van ThetaHealing.com of het verzenden van e-mails naar ThetaHealing.com vormt elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

ThetaHealing.com verzamelt niet bewust, zowel online als offline, persoonlijke informatie van personen jonger dan dertien jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u ThetaHealing.com alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Diensten

ThetaHealing.com biedt haar gebruikers momenteel bepaalde Diensten aan. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Service en voor die toegang kunnen kosten van derden in rekening worden gebracht (zoals internetserviceprovider of zendtijdkosten). U bent verantwoordelijk voor deze vergoedingen, met inbegrip van de vergoedingen die verband houden met de weergave of levering van advertenties. Bovendien moet u zorgen voor en bent u verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Service. Tenzij anders vermeld, zijn alle wijzigingen in de huidige of toekomstige Diensten van ThetaHealing.com, inclusief de introductie of vrijgave van nieuwe Diensten, onderhevig aan deze Voorwaarden & Diensten. We gebruiken cookies om de volgende redenen: (i) Om te identificeren wie u bent en om toegang te krijgen tot uw accountgegevens; (ii) Om de omvang en patronen van ons publiek in te schatten; (iii) Om ervoor te zorgen dat u niet tweemaal wordt gevraagd zich te registreren; (iv) Om te bepalen hoe vaak bezoekers vergelijkbare advertenties zien; (v) Om voorkeuren bij te houden en om onze website te verbeteren en bij te werken; en (vi) Om de voortgang en het aantal inzendingen in sommige van onze promoties en wedstrijden bij te houden.

Profielpagina's van beoefenaars (indien van toepassing)

Profielpagina's worden aangeboden op de ThetaHealing.com-site als een service aan bevoegde beoefenaars en instructeurs, na voltooiing van een Basic DNA-seminar. Profielen kunnen worden geüpgraded naar een maandelijkse servicetermijn, gedurende welke de servicekosten niet worden gerestitueerd. Na afloop van uw initiële servicetermijn zijn alle Services opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen aan ThetaHealing.com, schriftelijk of via e-mail. Alle Diensten kunnen worden verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële servicetermijn, op voorwaarde dat ThetaHealing.com de betaling van de niet-restitueerbare servicekosten ontvangt vóór het verstrijken van uw servicetermijn, tenzij ThetaHealing.com hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld of via e-mail veertien (14) dagen voor het verstrijken van de direct daaraan voorafgaande termijn. ThetaHealing.com behoudt zich het recht voor om een van haar Services te annuleren of te wijzigen, en u stemt ermee in dat ThetaHealing.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging van de Services. In het geval dat u niet betaalt voor enige door ThetaHealing.com geleverde Diensten, behoudt ThetaHealing.com zich het recht voor om uw account te annuleren en uw account door te sturen naar juridische vertegenwoordiging of een krediet- en incassobureau om volledige betaling te verzekeren. Als uw account wordt doorgestuurd naar onze wettelijke vertegenwoordiger of een krediet- en incassobureau, bent u verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen voor de Services, evenals voor alle kosten en vergoedingen in verband met genoemde incasso's, inclusief eventuele professionele vergoedingen en kosten.

Gebruikers zullen hun profielpagina's zelf beheren via een login en een geleverd inhoudbeheersysteem, en zijn als enige verantwoordelijk voor de daarin verstrekte informatie, waarvan sommige openbaar zullen worden weergegeven op ThetaHealing.com en andere websites. ThetaHealing.com neemt geen verantwoordelijkheid voor ongevraagd of ongewenst contact met gebruikers, van Diensten of informatie weergegeven op deze profielpagina's of andere pagina's op ThetaHealing.com of andere websites.

Bij annulering van een profielpagina door een gebruiker of beëindiging van een profielpagina door ThetaHealing.com, worden alle betaalde vergoedingen niet gerestitueerd, inclusief bestaande tegoeden en vooruitbetaalde vergoedingen.

ThetaHealing.com zal u een wachtwoord en account-ID toewijzen, zodat u op basis van certificering toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van de website en deze kunt gebruiken. Elke gebruiker die een dergelijk toegewezen wachtwoord en ID gebruikt, wordt geacht door u te zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, en ThetaHealing.com is niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang of gebruik te onderzoeken. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U EN THETAHEALING.COM TUSSEN U EN THETAHEALING.COM ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ALLE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR IEDEREEN DIE HET AAN U TOEGEWEZEN WACHTWOORD EN ID GEBRUIKT, ONGEACHT OF DERGELIJKE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE DAADWERKELIJK IS DOOR U GEAUTORISEERD, INCLUSIEF ALLE COMMUNICATIE EN TRANSMISSIES EN ALLE VERPLICHTINGEN (INCLUSIEF FINANCIËLE VERPLICHTINGEN VOOR AANKOPEN VIA DE WEBSITE) DIE UIT DERGELIJKE TOEGANG OF GEBRUIK KUNNEN VOORTVLOEIEN.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de ID die aan u zijn toegewezen. U dient Thetahealing.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van het toegewezen wachtwoord of ID, of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van de Website waarvan u op de hoogte bent. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw toegewezen wachtwoord of ID. U heeft volledige controle over het al dan niet openbaar maken van uw account via uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Site-inhoud en informatie

Hoewel dit niet opzettelijk is, kan de ThetaHealing.com-site informatie bevatten die onnauwkeurig, onvolledig, onbetrouwbaar of verouderd is. ThetaHealing.com geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie op de ThetaHealing.com-site en garandeert niet dat dergelijke informatie volledig, nauwkeurig, actueel of betrouwbaar is. ThetaHealing.com wijst alle aansprakelijkheid af voor informatie die onvolledig, onnauwkeurig, onbetrouwbaar of verouderd is. Elke verwijzing naar of beschrijving op de ThetaHealing.com-site van producten, diensten of publicaties wordt niet beschouwd als een goedkeuring van dergelijke producten, diensten of publicaties. ThetaHealing.com levert geen juridische, financiële, medische of andere professionele of persoonlijke diensten. Indien juridisch, financieel, medisch of ander professioneel, persoonlijk of deskundig advies of andere hulp wordt gevraagd, moeten deze diensten worden verkregen van een gekwalificeerde professional. ThetaHealing.com heeft geen controle over de informatie en andere inhoud die door andere partijen is geplaatst en biedt als zodanig geen garantie voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de ThetaHealing.com-site en de Services kunt worden blootgesteld aan informatie of andere inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. In geen geval zal ThetaHealing.com op welke manier dan ook aansprakelijk zijn voor dergelijke inhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in genoemde inhoud, of voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van geposte informatie, e -gemaild of anderszins verzonden via de ThetaHealing.com-site of de Services.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE INFORMATIE IN DE THETAHEALING-BOEKEN, TAPES, SEMINARS, WEBSITE EN ANDERE MATERIALEN UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE EN EDUCATIEVE DOELEINDEN IS. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ERKENT U HIERBIJ EN GAAT U ERMEE AKKOORD DEZE INFORMATIE OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN.

Koppelingen

De ThetaHealing.com-site bevat links naar andere websites, webpagina's, diensten en bronnen die worden beheerd door ThetaHealing.com en/of andere personen, bedrijven of entiteiten waarmee ThetaHealing.com een zakelijke relatie heeft (elk hierna aangeduid als een "Website"). ThetaHealing.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van enige site die geen eigendom is van of rechtstreeks wordt gecontroleerd door ThetaHealing.com en onderschrijft geen inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal op of beschikbaar op, van of via dergelijke sites. Uw gebruik van een site is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing, die op die site zijn uiteengezet. In het geval dat er enige inconsistentie, conflict of discrepantie is tussen de voorwaarden en services die hierin zijn opgenomen en de voorwaarden en services van een site, zullen de voorwaarden en services die op de site zijn uiteengezet uw gebruik van die site bepalen en controleren. U stemt ermee in dat ThetaHealing.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materiaal op of beschikbaar op, van of via een dergelijke Site.

Privacybeleid

Gebruikersregistratiegegevens en bepaalde andere persoonlijke en privé-informatie zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Zie ons volledige privacybeleid voor meer informatie.

Gebruik van materialen

De inhoud van de ThetaHealing.com-site en de services zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U bent hierbij gemachtigd om het materiaal op deze websites te bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden, uitsluitend voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. U mag informatie, software, producten of diensten verkregen van of beschikbaar gesteld via de ThetaHealing.com-site en/of de Services. U mag geen van de documenten of afbeeldingen die op ThetaHealing.com verschijnen wijzigen of wijzigen. U stemt er hierbij mee in dat, wanneer u de ThetaHealing.com-site of de services gebruikt, u geen licentie of andere rechten van de ThetaHealing.com-site ontvangt, inclusief enig intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten van ThetaHealing.com of een derde partij waarbij ThetaHealing.com is aangesloten. U begrijpt dat u geen rechten hebt op de Diensten of enig ander eigendom van ThetaHealing.com behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden & Diensten.

Voor ThetaHealing Practitioners en instructeurs die een licentie hebben van het ThetaHealing Institute of Knowledge en/of Let's Think Unique, moet u een licentievergoeding betalen om ThetaHealing geregistreerde merken op uw website en copyrightafbeeldingen op visitekaartjes, enz. te kunnen gebruiken. U kunt upgraden uw account via uw Thetahealing.com profiel. Deze kosten zijn niet-restitueerbaar.

Gedrag van leden.

U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken in verband met uw gebruik van de ThetaHealing.com-site en/of de Services. In het geval dat u informatie verstrekt die niet waar is, of als ThetaHealing.com redelijke gronden heeft om te vermoeden dat enige informatie die u verstrekt niet waar is, heeft ThetaHealing.com het recht om uw gebruik van de ThetaHealing.com-site of de Services onmiddellijk te beëindigen. . Als uw website op enig moment niet toegankelijk is via internet, hebben wij het recht om uw ThetaHealing.com-link te deactiveren. We zullen contact met u opnemen via het geregistreerde e-mailadres en u verzoeken ThetaHealing.com op de hoogte te stellen wanneer uw website weer beschikbaar is via internet. U begrijpt dat alle informatie en ander materiaal uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de partij van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt of anderszins verzendt via de ThetaHealing.com-site of via een van de Services. U verklaart en garandeert dat u de wettelijke rechten hebt op alle informatie die u uploadt, post, e-mailt of anderszins verzendt, en dat dergelijk uploaden, posten, e-mailen of andere verzending geen enkele wet of de rechten van enige andere persoon. U stemt ermee in de ThetaHealing.com-site of de Services niet te gebruiken om:

A. Inhoud uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is;

B. iemand schade berokkenen, ook minderjarigen, op welke manier dan ook;

C. zich uitgeven voor een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een functionaris, forumleider, gids of gastheer, of een valse verklaring geven of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit;

D. kopteksten vervalsen of anderszins identificatoren manipuleren om de oorsprong van enige Inhoud die via de Service wordt verzonden te verhullen;

e. inhoud uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken waarvoor u niet het recht hebt om beschikbaar te stellen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorwetenschap, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die is vernomen of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);

F. uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten ("Rechten") van een partij;

G. het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of enige andere vorm van verzoeken, behalve in die gebieden (zoals winkelruimtes) die daarvoor zijn bestemd;

H. materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

i. de normale dialoogstroom verstoren, ervoor zorgen dat een scherm sneller "scrollt" dan andere gebruikers van de Service kunnen typen, of anderszins handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen;

J. opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetten schenden, inclusief maar niet beperkt tot voorschriften uitgevaardigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, alle regels van enige nationale of andere effectenbeurs, inclusief maar niet beperkt tot de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ, en alle regelgeving die kracht van wet heeft;

k. opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetten schenden, inclusief maar niet beperkt tot voorschriften uitgevaardigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, alle regels van enige nationale of andere effectenbeurs, inclusief maar niet beperkt tot de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ, en alle regelgeving die kracht van wet heeft;

ik. een ander "stalken" of anderszins lastigvallen; of

M. persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan.

U erkent dat ThetaHealing.com Content niet vooraf screent, maar dat ThetaHealing.com en zijn vertegenwoordigers het recht hebben om content die beschikbaar is via de ThetaHealing.com Site of de Services te weigeren of te verwijderen. ThetaHealing.com en zijn vertegenwoordigers hebben het recht om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Voorwaarden & Diensten of, naar eigen goeddunken van ThetaHealing.com, anderszins aanstootgevend is. U stemt ermee in dat u alle risico's draagt die verband houden met het gebruik van enige inhoud, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. U erkent en stemt ermee in dat ThetaHealing.com inhoud mag bewaren en ook inhoud kan vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als u te goeder trouw gelooft dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan juridische procedures of overheidsverzoeken; (b) deze Voorwaarden & Services af te dwingen; (c) reageren op beweringen dat inhoud de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van ThetaHealing.com, gebruikers van de ThetaHealing.com-site en de Services, en/of het publiek te beschermen.

Beëindiging

ThetaHealing.com behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de ThetaHealing.com-site en een van de services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. ThetaHealing.com kan ook alle inhoud die u plaatst verwijderen en de aangeboden diensten annuleren of wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat ThetaHealing.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige annulering of toegang tot de ThetaHealing.com-site en zijn diensten. In het geval dat ThetaHealing.com de toegang tot de ThetaHealing.com-site en zijn diensten beëindigt, worden alle vergoedingen, vooruitbetaalde vergoedingen en tegoed betaald door de gebruiker niet-restitueerbaar

Disclaimer van garanties U begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat:

A. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. THETAHEALING.COM WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

B. THETAHEALING.COM GEEFT GEEN GARANTIE DAT (i) DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE SERVICE IS GEKOCHT OF VERKREGEN, VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, EN (V) FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

C. ELK MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST, GEBEURT OP EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

D. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN THETAHEALING.COM VIA OF VAN DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE SERVICEVOORWAARDEN WORDT VERMELD.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT THETAHEALING.COM NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN ( ZELFS ALS THETAHEALING.COM OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (i) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN; (ii) DE KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN OF BERICHTEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE VIA OF VANUIT DE DIENST ZIJN AANGEBODEN; (iii) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE PARTIJ OP DE DIENST; OF (v) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE DIENST.

Vrijwaring

D. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN THETAHEALING.COM VIA OF VAN DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE SERVICEVOORWAARDEN WORDT VERMELD.

U stemt ermee in om ThetaHealing.com en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiehouders, licentiegevers, functionarissen, agenten, co-branders of andere partners, advocaten en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en vrij te houden van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria , gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit Inhoud die u indient, plaatst, verzendt of beschikbaar maakt via de Service, uw gebruik van de Service, uw verbinding met de Service, uw schending van de Servicevoorwaarden of uw schending van eventuele rechten van een ander.

U stemt ermee in om Thetahealing.com en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiehouders, licentiegevers, functionarissen, agenten, co-branders of andere partners, advocaten en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en vrij te houden van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, van alle claims die voortvloeien uit of verband houden met enige informatie op de ThetaHealing.com-website, boeken, advertentiemateriaal, klasmateriaal, informatie die daarmee verband houdt of aan u is doorgegeven door andere ThetaHealing-beoefenaars en -leden of informatie die u kunt lezen op de internet of ontvangen van derden, waarheidsgetrouw of onwaarachtig.

U stemt ermee in dat uw enige rechtsmiddel voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met de informatie op de ThetaHealing.com-website, boeken, seminars, advertentiemateriaal, lesmateriaal en/of enige informatie die daarmee verband houdt die u kunt horen, lezen of zien van een derde partij (hetzij waarheidsgetrouw of onwaarachtig) is een terugbetaling van uw contributie en alle seminars die u rechtstreeks van ThetaHealing.com of Let's Think Unique hebt ontvangen en betaald. Geen enkele andere remedie of schadevergoeding kan op enigerlei wijze worden verhaald of geclaimd.

U erkent en stemt ermee in dat alle bedrijven die zijn aangesloten bij www.ThetaHealing.com (inclusief maar niet beperkt tot Let's Think Unique en The Theta Healing Institute of Knowledge) niet verantwoordelijk zijn voor de betaling van enige restitutie door gelicentieerde leden voor seminars of lessen die u hebt gevolgd rechtstreeks van die derden. U stemt ermee in dat uw enige rechtsmiddel tegen een van de gelicentieerde leden onderhevig is aan het restitutiebeleid van elk afzonderlijk lid en de lokale, staats- of federale wetten waar dat lid zijn praktijk uitoefent.

U erkent en stemt ermee in dat Vianna's persoonlijke verhaal over de genezing van haar lichaam, geest en ziel haar eigen ervaring en verhaal is. U erkent en stemt ermee in dat u de ThetaHealing-techniek uit eigen beweging en op eigen risico zult onderzoeken en niet alleen op Vianna's verhaal zult vertrouwen bij uw beslissing om de ThetaHealing-techniek toe te passen. Het is gewoon een gids en meditatietechniek die je op elk moment kunt gebruiken of niet.

U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de effectiviteit van de ThetaHealing-techniek zoals toegepast op uw eigen lichaam, geest en ziel en dat er geen garanties of verklaringen aan u zijn gegeven met betrekking tot deze techniek. Het is gewoon een educatieve gids en techniek voor zelfverbetering en is geen vervanging voor medische of medische beslissingen of methoden.

U erkent en stemt ermee in dat u uw eigen beslissingen zult nemen bij welke ThetaHealing-leraar, lid of behandelaar u zich aanmeldt en dat u die leraar, lid of beoefenaar op eigen risico zult onderzoeken. U erkent en stemt ermee in dat u de plicht zult hebben om eventuele zorgen die u heeft te melden aan een van de door ThetaHealing gelicentieerde leraren, beoefenaars en/of leden, zoals hierin uiteengezet. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Kennisgevingen over auteursrechten en handelsmerken

Alle inhoud op deze websites is Copyright © 2009 ThetaHealing.com. Alle rechten voorbehouden. ThetaHealing.com is een geregistreerd handelsmerk van ThetaHealing.com. Alle andere merken die overal op de ThetaHealing.com-site voorkomen, zijn eigendom van ThetaHealing.com en worden beschermd door Amerikaanse en internationale copyright- en handelsmerkwetten. Elk gebruik van een van de merken die op de ThetaHealing.com-site verschijnen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ThetaHealing.com is ten strengste verboden.

Mededelingen

Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of gewone post. Kennisgevingen van u aan ThetaHealing.com kunnen ook via e-mail of gewone post worden gedaan. ThetaHealing.com kan (maar is niet verplicht) kennisgevingen van wijzigingen in de Voorwaarden & Diensten of andere zaken te verstrekken door kennisgevingen of links naar kennisgevingen in het algemeen op de ThetaHealing.com-site weer te geven.

Algemeen

Deze voorwaarden en services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Montana, VS, en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van de staat Montana en Californië. In het geval dat enig deel van deze Voorwaarden & Services door een rechtbank als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. U stemt ermee in dat, ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel beweert, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud op de ThetaHealing.com-site, of het gebruik van de ThetaHealing.com-site, moet worden ingediend binnen één jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak van actie is ontstaan.

Wijzigingen in voorwaarden

THInK behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder www.thetahealing.com wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. THInK moedigt u aan om regelmatig de Voorwaarden te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem contact met ons op

THInK verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de Voorwaarden:

ThetaHealing Instituut van Kennis
29048 Gebroken been Rd

Bigfork, MT 59901 VS
E-mailadres: info@thetahealing.com
Telefoonnummer: 406 206 3232

Met ingang van 1 januari 2009