תנאי שימוש

אנא קרא את תנאי השימוש הללו בעיון לפני השימוש באתר. בשימוש באתר, אתה מסכים לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר. בנוסף, כאשר אתה משתמש באחד מהשירותים הנוכחיים או העתידיים שלנו, אתה תהיה כפוף גם להנחיות, תנאים, תנאים והסכמים החלים על שירותים אלה. אם תנאי שימוש אלה אינם עולים בקנה אחד עם ההנחיות, התנאים וההסכמים החלים על אותם שירותים, תנאי שימוש אלה ישלטו.

האתר ThetaHealing.com מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, דפי אינטרנט, שירותים ומשאבים המופעלים על ידי ThetaHealing.com ו/או אנשים, חברות או גופים אחרים שעמם יש ל-ThetaHealing.com קשר עסקי (כל אחד מהם מכונה להלן "אֲתַר"). ThetaHealing.com אינה אחראית לתכנים או לזמינות של כל אתר שאינו בבעלות או בשליטתו הישירה של ThetaHealing.com ואינה תומכת ואינה אחראית בשום צורה לכל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים על או זמין באתרים כאלה, מתוך או באמצעותם. השימוש שלך בכל אתר כפוף לתנאי השימוש, אם קיימים, המפורטים באתר זה. במקרה שיש חוסר עקביות, סתירה או אי התאמה בין התנאים והשירותים הכלולים כאן לבין התנאים והשירותים של אתר, התנאים והשירותים המפורטים באתר ינהלו וישלטו על השימוש שלך באתר זה. אתה מסכים ש-ThetaHealing.com לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם השימוש שלך או הסתמכותך על כל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או אחר שכזה. חומרים הנמצאים או זמינים באתר, מתוך או באמצעות כל אתר כזה.

תנאים ושירותים

כתנאי לשימוש שלך ב-www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (המכונה להלן "ThetaHealing". com") באתר או בכל אחד מהשירותים, אתה מצהיר שלא תשתמש באתר ThetaHealing.com או בכל אחד מהשירותים שלו לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה בדרך אחרת על פי תנאים ושירותים אלה.

ThetaHealing.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים והשירותים מעת לעת, ללא הודעה למשתמשים באתר ThetaHealing.com או בשירותיו. ThetaHealing.com גם שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, לשנות או להפסיק, זמנית או לצמיתות, כל אחד מהשירותים, עם או בלי הודעה מוקדמת. אתה מסכים ש-ThetaHealing.com לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי באתר ThetaHealing.com, בשירותים או בתנאים ושירותים אלה. אתה אחראי לצפייה קבועה בתנאים ובשירותים אלה.

ThetaHealing.com הוא אתר של טכניקת מדיטציה.

אתר זה מספק מידע על טכניקת ThetaHealing. זה מיועד לשימוש מידע בלבד. אתה יכול לחפש מתרגלי ThetaHealing דרך האתר שלנו. יש לנו ספרי ThetaHealing, תקליטורים ו-DVD זמינים לרכישה כדי ללמוד עוד על הטכניקה.

ההצהרות באתר זה ובסמינר אינן נועדו לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי. מידע זה ניתן אך ורק למטרות מידע וחינוכיות. אין לראות במידע באתר זה ייעוץ רפואי או תחליף לטיפול רפואי מוכשר על ידי הרופא או איש מקצוע אחר בתחום הבריאות.

תקשורת אלקטרונית

ביקור ב-ThetaHealing.com או שליחת מיילים ל-ThetaHealing.com מהווה תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה משפטית שתקשורת כזו תהיה בכתב.

ThetaHealing.com אינה אוספת ביודעין, לא מקוון או לא מקוון, מידע אישי מאנשים מתחת לגיל שלוש עשרה. אם אתה מתחת לגיל 18, אתה רשאי להשתמש ב-ThetaHealing.com רק באישור הורה או אפוטרופוס.

שירותים

ThetaHealing.com מספקת כעת למשתמשים שלה שירותים מסוימים. אתה אחראי על השגת גישה לשירות וגישה זו עשויה להיות כרוכה בעמלות של צד שלישי (כגון ספק שירותי אינטרנט או דמי זמן אוויר). אתה אחראי לעמלות אלו, כולל העמלות הקשורות להצגה או מסירה של פרסומות. בנוסף, עליך לספק ואחראי לכל הציוד הדרוש לגישה לשירות. אלא אם צוין אחרת, כל שינוי בשירותים הנוכחיים או העתידיים של ThetaHealing.com, לרבות ההשקה או ההפצה של שירותים חדשים, יהיו כפופים לתנאים ושירותים אלה. אנו משתמשים בעוגיות מהסיבות הבאות: (i) כדי לזהות מי אתה וכדי לגשת לפרטי חשבונך; (ii) להעריך את גודל הקהל והדפוסים שלנו; (iii) כדי להבטיח שלא תתבקש להירשם פעמיים; (iv) כדי לשלוט באיזו תדירות מבקרים רואים מודעות דומות; (v) לעקוב אחר העדפות ולשפר ולעדכן את אתר האינטרנט שלנו; וכן (vi) לעקוב אחר ההתקדמות ומספר הכניסות בחלק מהמבצעים והתחרויות שלנו.

דפי פרופיל מתרגל (כאשר רלוונטי)

דפי פרופיל מסופקים באתר ThetaHealing.com כשירות למתרגלים ומדריכים מורשים, עם השלמת סמינר DNA בסיסי. ניתן לשדרג פרופילים לתקופת שירות חודשית שבמהלכה דמי השירות אינם ניתנים להחזר. לאחר סיום תקופת השירות הראשונית שלך, כל השירותים ניתנים לביטול בהתראה של ארבעה עשר (14) ימים ל-ThetaHealing.com בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני. ניתן לחדש את כל השירותים לתקופה השווה לתקופת השירות הראשונית, בתנאי שהתשלום של דמי השירות שאינם ניתנים להחזר יתקבל על ידי ThetaHealing.com לפני תום תקופת השירות שלך, אלא אם כן נמסרה הודעה ל-ThetaHealing.com בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני ארבעה עשר (14) ימים לפני תום התקופה הקודמת. ThetaHealing.com שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל אחד מהשירותים שלה, ואתה מסכים ש-ThetaHealing.com לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי כזה בשירותים. במקרה שלא תשלם עבור שירותים כלשהם שמסופקים על ידי ThetaHealing.com, ThetaHealing.com שומרת לעצמה את הזכות לבטל את חשבונך ולהעביר את חשבונך לייצוג משפטי או לסוכנות אשראי וגבייה כדי להבטיח את מלוא התשלום. אם חשבונך יועבר לנציגנו המשפטי או לסוכנות אשראי וגבייה, אתה תהיה אחראי לכל הסכומים המגיעים וחייבים עבור השירותים, כמו גם לכל העלויות והעמלות הקשורות לגבות האמורות, לרבות כל עמלות מקצועיות ו עלויות.

המשתמשים ינהלו בעצמם את דפי הפרופיל שלהם באמצעות התחברות ומערכת ניהול תוכן שסופקה, והם האחראים הבלעדיים למידע המסופק בו, שחלקו יוצג בפומבי ב-ThetaHealing.com ובאתרי אינטרנט אחרים. ThetaHealing.com אינה נושאת באחריות למגע לא רצוי או בלתי רצוי שנוצר למשתמשים, משירותים או מידע המוצג בדפי פרופיל אלו או בדפים אחרים ב-ThetaHealing.com או באתרים אחרים.

עם ביטול של דף פרופיל על ידי משתמש או סיום דף פרופיל על ידי ThetaHealing.com, כל העמלות ששולמו אינן ניתנות להחזר כולל יתרות אשראי קיימות ועמלות ששולמו מראש.

ThetaHealing.com תקצה לך סיסמה ומזהה חשבון כדי שתוכל לגשת לאזורים מסוימים באתר ולהשתמש בהם בהתבסס על הסמכה. כל משתמש שמשתמש בסיסמה ומזהה שהוקצו כאמור ייחשב כמורשה על ידך לגשת לאתר ולהשתמש בו, ול-ThetaHealing.com לא תהיה כל מחויבות לחקור את ההרשאה או המקור של כל גישה או שימוש כזה. אתה מאשר ומסכים כי בינך ובין THETAHEALING.COM, אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל גישה ושימוש באתר של כל מי שמשתמש בסיסמה ובזיהוי שהוקצו לך בין אם הגישה אליו ובין אם לאו. מורשה על ידך, כולל כל התקשורת והשידורים וכל ההתחייבויות (כולל התחייבויות פיננסיות לרכישות דרך האתר) שעלולות לנבוע מגישה או שימוש כאלה.

אתה האחראי הבלעדי להגנה על האבטחה והסודיות של הסיסמה והמזהה שהוקצו לך. אתה תודיע מיידית ל-Thetahealing.com על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או מזהה שהוקצו, או כל הפרה אחרת או הפרה מאוימת של אבטחת האתר שאתה מודע לה. אתה תהיה אחראי לכל פעילות שתבוצע תחת הסיסמה או המזהה שהוקצו לך. יש לך שליטה מלאה אם החשבון שלך יוצג בפומבי או לא באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

תוכן ומידע באתר

למרות שלא בכוונה, האתר ThetaHealing.com עשוי לכלול מידע שאינו מדויק, לא שלם, לא אמין או מיושן. ThetaHealing.com אינה מציגה כל מצג או התחייבות ביחס למידע הכלול באתר ThetaHealing.com, ואינה מתחייבת שמידע זה מלא, מדויק, עדכני או אמין. ThetaHealing.com מתנער מכל אחריות לכל מידע שאינו שלם, לא מדויק, לא אמין או מיושן. כל התייחסות או תיאור באתר ThetaHealing.com של מוצרים, שירותים או פרסומים לא תיחשב כהסכמה למוצרים, שירותים או פרסומים כאלה. ThetaHealing.com אינו מספק שירותים משפטיים, פיננסיים, רפואיים או אחרים מקצועיים או אישיים. אם יש לפנות לייעוץ משפטי, פיננסי, רפואי או אחר מקצועי, אישי או מומחה או סיוע אחר, יש לקבל שירותים אלו מאיש מקצוע מוסמך. ThetaHealing.com אינה שולטת במידע ובתוכן אחר המתפרסם על ידי צדדים אחרים, וככזה, אינה מבטיחה את הדיוק, השלמות או האיכות של תוכן כזה. אתה מבין כי על ידי שימוש באתר ThetaHealing.com ובשירותים, אתה עלול להיחשף למידע או תוכן אחר שהוא פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות. בשום פנים ואופן לא תישא ThetaHealing.com באחריות בשום צורה לכל תוכן כזה, לרבות ללא הגבלה כל שגיאות או השמטות בתוכן האמור, או לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה משימוש בכל מידע שפורסם, ה. -נשלח בדואר או מועבר בדרך אחרת דרך האתר ThetaHealing.com או השירותים.

אתה מסכים שהמידע הכלול בספרי THETAHEALING, בקלטות, בסמינרים, באתר ובחומרים אחרים מיועד למטרות מידע וחינוכיות בלבד. בהסכמתך לתנאים ולהגבלות אלה, אתה מאשר בזאת ומסכים להשתמש במידע זה על אחריותך האישית.

קישורים

האתר ThetaHealing.com מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, דפי אינטרנט, שירותים ומשאבים המופעלים על ידי ThetaHealing.com ו/או אנשים, חברות או גופים אחרים שעמם יש ל-ThetaHealing.com קשר עסקי (כל אחד מהם מכונה להלן "אֲתַר"). ThetaHealing.com אינה אחראית לתכנים או לזמינות של כל אתר שאינו בבעלות או בשליטתו הישירה של ThetaHealing.com ואינה תומכת ואינה אחראית בשום צורה לכל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים על או זמין באתרים כאלה, מתוך או באמצעותם. השימוש שלך בכל אתר כפוף לתנאי השימוש, אם קיימים, המפורטים באתר זה. במקרה שיש חוסר עקביות, סתירה או אי התאמה בין התנאים והשירותים הכלולים כאן לבין התנאים והשירותים של אתר, התנאים והשירותים המפורטים באתר ינהלו וישלטו על השימוש שלך באתר זה. אתה מסכים ש-ThetaHealing.com לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם השימוש שלך או הסתמכותך על כל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או אחר שכזה. חומרים הנמצאים או זמינים באתר, מתוך או באמצעות כל אתר כזה.

מדיניות פרטיות

נתוני רישום המשתמש ומידע אישי ופרטי מסוים אחרים כפופים למדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות המלאה שלנו.

שימוש בחומרים

התוכן של האתר ThetaHealing.com והשירותים מיועדים אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי. אתה מורשה בזאת לצפות, להעתיק, להדפיס ולהפיץ את החומרים המסופקים באתרי אינטרנט אלה רק לשימוש אישי, אינפורמטיבי ולא מסחרי. אינך רשאי לשנות, לעצב מחדש, להציג, לשדר, לפרסם, לתת רישיון, ליצור יצירות נגזרות, לשכפל, להעתיק, להעביר, להפיץ, למכור, למכור מחדש או לנצל בכל דרך אחרת למטרות מסחריות כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהתקבלו מ או זמין דרך האתר ThetaHealing.com ו/או השירותים. אינך רשאי לשנות או לשנות אף אחד מהמסמכים או הגרפיקה המופיעים באתר ThetaHealing.com. אתה מסכים בזאת שכאשר אתה משתמש באתר ThetaHealing.com או בשירותים, אינך מקבל רישיון או זכויות אחרות מאתר ThetaHealing.com, לרבות כל קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות של ThetaHealing.com או כל צד שלישי כלשהוא. אליו קשורה ThetaHealing.com. אתה מבין שאין לך זכויות על השירותים או כל רכוש אחר של ThetaHealing.com למעט כפי שמפורט בתנאים והשירותים האלה.

עבור מתרגלי ומדריכי תטא הילינג שיש להם רישיון ממכון תטה הילינג לידע ו/או Let's Think Unique, עליך לשלם דמי רישיון כדי שתוכל להשתמש בסימנים רשומים ב-ThetaHealing באתר האינטרנט שלך ובתמונות זכויות יוצרים בכרטיסי ביקור וכו'. ניתן לשדרג החשבון שלך דרך פרופיל Thetahealing.com שלך. עמלות אלו אינן ניתנות להחזר.

התנהלות חברים.

אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא על עצמך בקשר עם השימוש שלך באתר ThetaHealing.com ו/או בשירותים. במקרה שאתה מספק מידע כלשהו, שאינו נכון, או אם ל-ThetaHealing.com יש יסוד סביר לחשוד שכל מידע שאתה מספק אינו נכון, ל-ThetaHealing.com יש את הזכות להפסיק לאלתר את השימוש שלך באתר ThetaHealing.com או בשירותים . אם בכל עת האתר שלך אינו נגיש דרך האינטרנט, יש לנו את הזכות לבטל את הקישור שלך ThetaHealing.com. אנו ניצור איתך קשר באמצעות האימייל הרשום ונבקש ממך להודיע ל-ThetaHealing.com כאשר האתר שלך יהיה זמין שוב דרך האינטרנט. אתה מבין שכל המידע וחומרים אחרים הם באחריותו הבלעדית של הצד שממנו או שמקורו בתוכן כזה. משמעות הדבר היא שאתה אחראי באופן מלא לכל התוכן שאתה מעלה, מפרסם, דואר אלקטרוני או מעביר בדרך אחרת דרך אתר ThetaHealing.com או דרך כל אחד מהשירותים. אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את הזכויות החוקיות לכל מידע שאתה מעלה, מפרסם, דואר אלקטרוני או מעביר בדרך אחרת, וכי העלאה, פרסום, דואר אלקטרוני או שידור אחר לא יפרו כל חוק או זכויות של כל גורם אחר. אדם. אתה מסכים לא להשתמש באתר ThetaHealing.com או בשירותים כדי:

א. להעלות, לפרסם, לשלוח דוא"ל, לשדר או להעמיד בכל דרך אחרת כל תוכן שהוא בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד, פתלתל, משמיץ, וולגרי, מגונה, לשון הרע, חודר לפרטיות של אחר, מעורר שנאה, או מעורר התנגדות גזעני, אתני או אחר;

ב. לפגוע בכל אדם, לרבות קטינים, בכל דרך;

ג. להתחזות לכל אדם או ישות, לרבות, אך לא רק, פקיד, מנהיג פורום, מדריך או מארח, או להצהיר באופן כוזב או להציג מצג שווא על השתייכותך לאדם או לישות;

ד. לזייף כותרות או לעשות מניפולציה אחרת של מזהים על מנת להסוות את המקור של כל תוכן המועבר באמצעות השירות;

ה. להעלות, לפרסם, לשלוח דוא"ל, לשדר או להנגיש בכל דרך אחרת כל תוכן שאין לך זכות להעמיד לרשותך על פי כל חוק או על פי יחס חוזי או נאמנות (כגון מידע פנים, מידע קנייני וסודי שנלמד או נחשף כחלק מיחסי עבודה או במסגרת הסכמי סודיות);

ו. להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל, לשדר או להעמיד בכל דרך אחרת כל תוכן שמפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות ("זכויות") של כל צד;

ז. להעלות, לפרסם, לשלוח דוא"ל, לשדר או להעמיד בכל דרך אחרת כל פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, "דואר זבל", "דואר זבל", "מכתבי שרשרת", "מזימות פירמידה" או כל צורה אחרת של שידול, למעט באזורים אלה. (כגון חדרי קניות) המיועדים למטרה זו;

ח. להעלות, לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני, לשדר או להעמיד בכל דרך אחרת כל חומר המכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכניות שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של תוכנת מחשב או חומרה או ציוד תקשורת;

אני. לשבש את זרימת הדיאלוג הרגילה, לגרום למסך "לגלול" מהר יותר ממה שמשתמשים אחרים בשירות מסוגלים להקליד, או לפעול בדרך אחרת שמשפיעה לרעה על יכולתם של משתמשים אחרים לעסוק בהחלפות בזמן אמת;

י. להפר בכוונה או שלא בכוונה כל חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי ישים, לרבות, אך לא רק, תקנות שפרסמו רשות ניירות ערך של ארה"ב, כללים של כל בורסת ניירות ערך לאומית או אחרת, לרבות, ללא הגבלה, ניו יורק הבורסה לניירות ערך, הבורסה האמריקאית או ה-NASDAQ, וכל תקנות בעלות תוקף של חוק;

ק. להפר בכוונה או שלא בכוונה כל חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי ישים, לרבות, אך לא רק, תקנות שפרסמו רשות ניירות ערך של ארה"ב, כללים של כל בורסת ניירות ערך לאומית או אחרת, לרבות, ללא הגבלה, ניו יורק הבורסה לניירות ערך, הבורסה האמריקאית או ה-NASDAQ, וכל תקנות בעלות תוקף של חוק;

ל. "לעקוב אחר" או להטריד אחר; אוֹ

M. לאסוף או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים.

אתה מאשר ש-ThetaHealing.com אינו מסנן מראש תוכן, אלא של-ThetaHealing.com ולמעצביו תהיה הזכות לסרב או להסיר כל תוכן שזמין דרך האתר ThetaHealing.com או השירותים. ל-ThetaHealing.com ולמעצביה תהיה הזכות להסיר כל תוכן שמפר את התנאים והשירותים הללו או, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ThetaHealing.com, מעורר התנגדות אחרת. אתה מסכים שאתה נושא בכל הסיכונים הקשורים לשימוש בכל תוכן, לרבות כל הסתמכות על הדיוק, השלמות או התועלת של תוכן כזה. אתה מאשר ומסכים ש-ThetaHealing.com עשויה לשמר תוכן ועשויה גם לחשוף תוכן אם יידרש לעשות זאת על פי חוק או מתוך אמונה בתום לב ששמירה או חשיפה כאלה נחוצים באופן סביר כדי: (א) לציית להליך המשפטי או לבקשת הממשלה; (ב) לאכוף תנאים ושירותים אלה; (ג) להגיב לטענות לפיהן תוכן כלשהו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים; או (ד) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות האישית של ThetaHealing.com, המשתמשים באתר ThetaHealing.com והשירותים ו/או הציבור.

סיום

ThetaHealing.com שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה שלך לאתר ThetaHealing.com ולכל אחד מהשירותים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ThetaHealing.com עשויה גם להסיר כל תוכן שאתה מפרסם, ולבטל או לשנות כל אחד מהשירותים שהיא מספקת, ללא הודעה מוקדמת אליך. אתה מסכים ש-ThetaHealing.com לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל ביטול או גישה לאתר ThetaHealing.com ולשירותיו. במקרה של ThetaHealing.com הפסקת הגישה לאתר ThetaHealing.com ולשירותיו כל העמלות, העמלות ששולמו מראש והאשראי ששולמו על ידי המשתמש אינם ניתנים להחזר

כתב ויתור על אחריות אתה מבין ומסכים במפורש כי:

א. השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שהוא זמין". THETAHEALING.COM מתנערת במפורש מכל אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא מוגבלת, לאחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ולמטרה מסוימת.

ב. THETAHEALING.COM אינה מתחייבת כי (i) השירות יעמוד בדרישות שלך, (ii) השירות יהיה ללא הפרעות, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות, (iii) התוצאות שעשויות להיות מושגות מהשירות תהיה מדויקת או מהימנה, (iv) האיכות של כל מוצר, שירות, מידע או חומר אחר שנרכש או הושג על ידך באמצעות השירות תענה על הציפיות שלך, ו-(V) כל שגיאה נכונה תהיה.

ג. כל חומר שהורד או שהושג בדרך אחרת באמצעות השירות נעשה לפי שיקול דעתך וסיכון משלך וכי תהיה אחראי בלעדי לכל נזק למערכת המחשבים שלך או לאובדן נתונים הנובעים מהורדת חומר כזה.

ד. שום עצה או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, שהתקבלו על ידך מ-THETAHEALING.COM דרך השירות או מהשירות לא תיצור כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאי השירות.

הגבלת אחריות

אתה מבין ומסכים במפורש ש-THETAHEALING.COM לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או דוגמה, לרבות, אך לא מוגבל, נזקים בגין אובדן, אובדן, פגיעה, אובדן, נזק אחר. SSES ( גם אם ל-THETAHEALING.COM הודיעו על האפשרות של נזקים כאלה, כתוצאה מ: (i) השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות; (ii) עלות הרכש של סחורות ושירותים תחליפיים הנובעים מכל טובין, נתונים, מידע או שירותים שנרכשו או הושגו או הודעות שהתקבלו או עסקאות שנכנסו דרכו או ממנו; (iii) גישה לא מורשית לשידורים או לנתונים שלך או לשינוי שלהם; (iv) הצהרות או התנהלות של כל צד שלישי בשירות; או (v) כל עניין אחר הקשור לשירות.

שיפוי

ד. שום עצה או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, שהתקבלו על ידך מ-THETAHEALING.COM דרך השירות או מהשירות לא תיצור כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאי השירות.

אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק את ThetaHealing.com, ואת החברות הבנות, השותפים, בעלי הרישיונות, המעניקים, נושאי המשרה, הסוכנים, המותגים המשותפים או שותפים אחרים, עורכי דין ועובדים אחרים, ללא נזק מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר , שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או הנובע מתוכן שאתה שולח, מפרסם, משדר או מעמיד לרשותך באמצעות השירות, השימוש שלך בשירות, החיבור שלך לשירות, הפרת תנאי השירות שלך, או הפרתך של כל זכויות של אחר.

אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק את Thetahealing.com ואת החברות הבנות שלה, השותפים, בעלי הרישיונות, בעלי הרישיונות, נושאי המשרה, הסוכנים, מותגים משותפים או שותפים אחרים, עורכי דין ועובדים, ללא נזק מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, מכל תביעה הנובעת או קשורה למידע הכלול באתר Thetahealing.com, ספרים, חומרי פרסום, חומרי שיעור, מידע הקשור אליהם או המועבר אליך על ידי מתרגלים וחברים אחרים ב-Thetahealing או מידע שאתה עשוי לקרוא ב- אינטרנט או קבלה מצדדים שלישיים, בין אם הם אמיתיים ובין אם אינם אמת.

אתה מסכים שהסעד הבלעדי שלך לכל תביעה הנובעת או קשורה למידע הכלול באתר ThetaHealing.com, ספרים, סמינרים, חומרי פרסום, חומרי כיתה ו/או כל מידע הקשור אליהם, שאולי תשמע, תקרא, או לראות מכל צד שלישי (בין אם הוא אמת ובין אם אינו אמת) יקבל החזר של דמי החברים שלך וכל סמינרים שקיבלת ושילמת עבורם ישירות מ-ThetaHealing.com או Let's Think Unique. שום תרופות או נזקים אחרים לא ניתנים להחזר או לתביעה בשום אופן.

אתה מאשר ומסכים שכל החברות הקשורות ל-www.ThetaHealing.com (כולל ללא הגבלה Let's Think Unique ו-Theta Healing Institute of Knowledge) אינן אחראיות לתשלום החזרים כלשהם על ידי חברים מורשים עבור סמינרים או שיעורים שלקחת ישירות מאותם צדדים שלישיים. אתה מסכים שהסעד היחיד שלך נגד כל אחד מהחברים המורשים כפוף למדיניות ההחזרים של כל חבר בנפרד ולחוקים המקומיים, המדינתיים או הפדרליים שבהם חבר זה נוהג.

אתה מכיר ומסכים שהסיפור האישי של ויאנה בנוגע לריפוי גופה, מוחה ורוחה הוא הניסיון והסיפור שלה. אתה מאשר ומסכים שתחקור את טכניקת ה-ThetaHealing מרצונך ובאחריותך בלבד ולא תסתמך על הסיפור של ויאנה רק בהחלטה להמשיך את טכניקת ה-ThetaHealing. זוהי פשוט מדריך וטכניקת מדיטציה שבה אתה יכול להשתמש או לא להשתמש בכל עת.

אתה מאשר ומסכים שאתה האחראי הבלעדי לאפקטיביות של טכניקת ה-ThetaHealing כפי שהיא מיושמת על גופך, נפשך ורוחך שלך וכי לא ניתנו לך כל ערבויות או מצגים בנוגע לטכניקה זו. זהו פשוט מדריך חינוכי וטכניקה לשיפור עצמי ואינו מהווה תחליף להחלטות או שיטות רפואיות או בריאותיות כלשהן.

אתה מאשר ומסכים שתקבל את ההחלטות שלך בעצמך באיזה מורה, חבר או מתרגל תטה-הילינג אתה נרשם ותחקור את המורה, החבר או המתרגל הזה באחריותך בלבד. אתה מאשר ומסכים שתהיה לך חובה לדווח על כל דאגה שיש לך עם כל אחד מהמורים, המתרגלים ו/או החברים המורשים ל-ThetaHealing כמפורט כאן. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

הודעות על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

כל התכנים באתרי אינטרנט אלה הם זכויות יוצרים © 2009 ThetaHealing.com. כל הזכויות שמורות. ThetaHealing.com הוא סימן מסחרי רשום של ThetaHealing.com. כל הסימנים האחרים המופיעים ברחבי האתר ThetaHealing.com שייכים ל-ThetaHealing.com ומוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים של ארה"ב והבינלאומיים. כל שימוש באחד מהסימנים המופיעים ברחבי האתר ThetaHealing.com ללא אישור מפורש בכתב מאת ThetaHealing.com אסור בהחלט.

הודעות

הודעות אליך עשויות להתבצע באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רגיל. הודעות ממך ל-ThetaHealing.com עשויות להתבצע גם באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רגיל. ThetaHealing.com עשויה (אך לא מחויבת) לספק הודעות על שינויים בתנאים והשירותים או בעניינים אחרים על ידי הצגת הודעות או קישורים להודעות בדרך כלל באתר ThetaHealing.com.

כללי

תנאים ושירותים אלה יהיו כפופים לחוקי מונטנה, ארה"ב ויתפרשו בהתאם, ואתה מסכים להיכנע לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט של מדינת מונטנה וקליפורניה. במקרה שחלק כלשהו מהתנאים והשירותים הללו ייחשב על ידי בית משפט כפסול, שאר ההוראות יישארו בתוקף ובתוקף. אתה מסכים שללא קשר לכל חוק או חוק המנוגדים לכך, כל טענה או עילת תביעה הנובעת או קשורה לתוכן הכלול באתר ThetaHealing.com, או לשימוש באתר ThetaHealing.com, חייבות להיות מוגשות בתוך אחד שנה לאחר שהתעוררה תביעה או עילת תביעה כאמור.

שינויים בתנאים

THinK שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים שלפיהם www.thetahealing.com מוצע. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים תחליף את כל הגרסאות הקודמות. THinK מעודד אותך לעיין מעת לעת בתנאים כדי להישאר מעודכן לגבי העדכונים שלנו.

צור קשר

THinK מקבל בברכה את שאלותיך או הערותיך בנוגע לתנאים:

מכון הידע תטא הילינג
29048 Broken Leg Rd

Bigfork, MT 59901 ארה"ב
כתובת דוא"ל: info@thetahealing.com
מספר טלפון: 406 206 3232

בתוקף החל מ-1 בינואר 2009