Podmínky použití

PŘED POUŽITÍM WEBU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Používáním webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami použití. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte používat Webové stránky. Kromě toho, když používáte kteroukoli z našich současných nebo budoucích služeb, budete také podléhat našim pokynům, podmínkám a dohodám platným pro tyto služby. Pokud jsou tyto Podmínky použití v rozporu s pokyny, podmínkami a dohodami platnými pro tyto služby, platí tyto Podmínky použití.

Stránky ThetaHealing.com obsahují odkazy na jiné webové stránky, webové stránky, služby a zdroje, které provozuje ThetaHealing.com a/nebo jiné osoby, firmy nebo subjekty, se kterými má ThetaHealing.com obchodní vztah (každý z nich je dále označován jako "Stránka"). ThetaHealing.com nezodpovídá za obsah nebo dostupnost jakékoli stránky, která není vlastněna nebo přímo kontrolována společností ThetaHealing.com, a nepodporuje a není žádným způsobem odpovědná za jakýkoli obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály na nebo dostupné na, z nebo prostřednictvím takových stránek. Vaše používání jakékoli Stránky podléhá podmínkám použití, pokud existují, uvedeným na takové stránce. V případě, že dojde k jakékoli nesrovnalosti, konfliktu nebo nesouladu mezi Podmínkami a službami obsaženými v tomto dokumentu a Podmínkami a službami webu, budou podmínky a služby uvedené na webu řídit a kontrolovat vaše používání tohoto webu. Souhlasíte s tím, že ThetaHealing.com nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s vaším používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály na nebo dostupné na, z nebo prostřednictvím takových stránek.

Podmínky a služby

Podmínkou vašeho používání www.ThetaHealing.com, www.thetahealinginstitute.com, www.thetahealing.com/blog, www.shop.thetahealing.com, www.thetahealingtechnique.com, (dále jen „ThetaHealing. com") nebo kteroukoli ze služeb, prohlašujete, že nebudete používat stránku ThetaHealing.com ani žádnou z jejích služeb k žádnému účelu, který je nezákonný nebo jinak zakázaný těmito podmínkami a službami.

ThetaHealing.com si vyhrazuje právo čas od času změnit podmínky a služby, a to bez upozornění uživatelům webu ThetaHealing.com nebo jejich Služeb. ThetaHealing.com si také vyhrazuje právo kdykoli a čas od času upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, kteroukoli ze Služeb, a to s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že ThetaHealing.com nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli změny na webu ThetaHealing.com, Službách nebo těchto Podmínkách a službách. Jste odpovědní za pravidelné prohlížení těchto podmínek a služeb.

ThetaHealing.com je webová stránka meditační techniky.

Tato stránka poskytuje informace o technice ThetaHealing. Slouží pouze pro informační účely. ThetaHealing Practitioners můžete hledat na našich stránkách. Máme k dispozici knihy ThetaHealing, CD a DVD, které lze zakoupit, abyste se o této technice dozvěděli více.

Prohlášení na této webové stránce a semináři nejsou určeny k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakékoli nemoci. Tyto informace jsou poskytovány výhradně pro informační a vzdělávací účely. Informace na této webové stránce by nikdy neměly být považovány za lékařskou radu nebo náhradu za kompetentní lékařskou péči ze strany vašeho lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Elektronické komunikace

Návštěva ThetaHealing.com nebo zasílání e-mailů na ThetaHealing.com představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a jiná sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky, aby taková komunikace byla písemná.

ThetaHealing.com vědomě neshromažďuje, online ani offline, osobní údaje od osob mladších třinácti let. Pokud je vám méně než 18 let, můžete ThetaHealing.com používat pouze se svolením rodiče nebo zákonného zástupce.

Služby

ThetaHealing.com v současné době poskytuje svým uživatelům určité služby. Jste zodpovědní za získání přístupu ke Službě a tento přístup může zahrnovat poplatky třetích stran (jako je poskytovatel internetových služeb nebo poplatky za vysílací čas). Jste odpovědní za tyto poplatky, včetně poplatků spojených se zobrazením nebo doručením reklam. Kromě toho musíte poskytnout veškeré vybavení nezbytné pro přístup ke Službě a jste za něj odpovědní. Pokud není uvedeno jinak, jakékoli změny současných nebo budoucích Služeb ThetaHealing.com, včetně zavedení nebo uvolnění nových Služeb, se budou řídit těmito Podmínkami a službami. Soubory cookie používáme z následujících důvodů: (i) K identifikaci, kdo jste, ak přístupu k informacím o vašem účtu; (ii) odhadnout velikost a vzorce našeho publika; (iii) zajistit, abyste nebyli vyzváni k registraci dvakrát; (iv) řídit, jak často návštěvníci vidí podobné reklamy; (v) sledovat preference a zlepšovat a aktualizovat naši webovou stránku; a (vi) sledovat průběh a počet příspěvků v některých našich propagačních akcích a soutěžích.

Stránky profilu praktika (pokud je to možné)

Stránky profilu jsou poskytovány na webu ThetaHealing.com jako služba licencovaným praktikům a instruktorům po dokončení semináře Basic DNA. Profily lze upgradovat na měsíční období služby, během kterého jsou poplatky za služby nevratné. Po uzavření vašeho počátečního období poskytování služeb jsou všechny služby zrušitelné se čtrnácti (14) dny předem písemně nebo e-mailem ThetaHealing.com. Všechny služby mohou být obnoveny na dobu rovnající se počátečnímu období služby za předpokladu, že ThetaHealing.com obdrží platbu nevratného servisního poplatku před vypršením vašeho období služby, pokud to ThetaHealing.com neoznámíte písemně nebo prostřednictvím e-mailu čtrnáct (14) dnů před uplynutím bezprostředně předcházejícího termínu. ThetaHealing.com si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit kteroukoli ze svých Služeb a souhlasíte s tím, že ThetaHealing.com nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli takovou změnu Služeb. V případě, že nezaplatíte za jakékoli Služby poskytované ThetaHealing.com, ThetaHealing.com si vyhrazuje právo zrušit váš účet a předat váš účet právnímu zástupci nebo úvěrové a inkasní agentuře, aby zajistila platbu v plné výši. Pokud je váš účet předán našemu právnímu zástupci nebo úvěrové a inkasní agentuře, budete odpovědní za všechny splatné a dlužné částky za Služby, jakož i za veškeré náklady a poplatky spojené s uvedenými inkasy, včetně veškerých odborných poplatků a náklady.

Uživatelé si budou sami spravovat své profilové stránky prostřednictvím přihlášení a poskytnutého systému pro správu obsahu a jsou výhradně odpovědní za informace na nich uvedené, z nichž některé budou veřejně zobrazeny na ThetaHealing.com a dalších webových stránkách. ThetaHealing.com nenese žádnou odpovědnost za nevyžádaný nebo nechtěný kontakt s uživateli ze Služeb nebo informací zobrazených na těchto stránkách profilu nebo jiných stránkách na ThetaHealing.com nebo jiných webových stránkách.

Po zrušení stránky profilu uživatelem nebo ukončení stránky profilu společností ThetaHealing.com jsou všechny zaplacené poplatky nevratné, včetně stávajících zůstatků kreditů a předplacených poplatků.

ThetaHealing.com vám přidělí heslo a ID účtu, abyste mohli přistupovat a používat určité oblasti webových stránek na základě certifikace. Každý uživatel, který použije takto přidělené heslo a ID, bude považován za vámi oprávněného k přístupu a používání webové stránky a ThetaHealing.com nebude mít žádnou povinnost zkoumat autorizaci nebo zdroj jakéhokoli takového přístupu nebo použití. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE MEZI VÁMI A THETAHEALING.COM BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA VEŠKERÝ PŘÍSTUP K WEBU A POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, KDO POUŽÍVÁ VÁM PŘIDĚLENÉ HESLO A ID, AŤ BUDE VŠECHNY TAKOVÝ PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK ACTU ČI NEZODPOVĚDNÝ VÁMI AUTORIZOVANÉ, VČETNĚ VŠECH KOMUNIKACÍ A PŘENOSŮ A VŠECH ZÁVAZKŮ (VČETNĚ FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ ZA NÁKUPY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY), KTERÉ MOHOU VYPLÝVAT Z TAKOVÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ.

Jste výhradně odpovědní za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a ID, které vám byly přiděleny. Okamžitě oznámíte Thetahealing.com jakékoli neoprávněné použití přiděleného hesla nebo ID nebo jakékoli jiné porušení nebo hrozící narušení bezpečnosti webových stránek, o kterém jste si vědomi. Budete odpovědní za jakoukoli činnost prováděnou pod vaším přiděleným heslem nebo ID. Máte úplnou kontrolu nad tím, zda se váš účet bude veřejně zobrazovat či nikoli, prostřednictvím vašeho uživatelského jména a hesla.

Obsah a informace webu

Ačkoli to není záměrné, stránka ThetaHealing.com může obsahovat informace, které jsou nepřesné, neúplné, nespolehlivé nebo zastaralé. ThetaHealing.com neposkytuje žádná prohlášení ani záruky s ohledem na informace obsažené na stránkách ThetaHealing.com a nezaručuje, že tyto informace jsou úplné, přesné, aktuální nebo spolehlivé. ThetaHealing.com se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli informace, které jsou neúplné, nepřesné, nespolehlivé nebo zastaralé. Jakýkoli odkaz nebo popis produktů, služeb nebo publikací na stránkách ThetaHealing.com nebude považován za podporu takových produktů, služeb nebo publikací. ThetaHealing.com neposkytuje právní, finanční, lékařské ani jiné profesionální či osobní služby. Pokud byste potřebovali právní, finanční, lékařskou nebo jinou odbornou, osobní nebo odbornou radu nebo jinou pomoc, měli byste tyto služby získat od kvalifikovaného odborníka. ThetaHealing.com nekontroluje informace a jiný obsah zveřejněný jinými stranami a jako takový nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu takového obsahu. Berete na vědomí, že používáním webu ThetaHealing.com a služeb můžete být vystaveni informacím nebo jinému obsahu, který je urážlivý, neslušný nebo nevhodný. Za žádných okolností nebude ThetaHealing.com žádným způsobem odpovědná za jakýkoli takový obsah, včetně, bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v uvedeném obsahu, nebo za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití jakýchkoli zveřejněných informací, např. - zasílané poštou nebo jinak přenášené prostřednictvím webu ThetaHealing.com nebo Služeb.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE INFORMACE OBSAŽENÉ V KNIHÁCH, PÁSKÁCH, SEMINÁŘI, WEBOVÉ STRÁNCE A DALŠÍCH MATERIÁLŮCH SLOUŽÍ POUZE PRO INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ÚČELY. SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO INFORMACÍ NA VLASTNÍ RIZIKO.

Odkazy

Stránky ThetaHealing.com obsahují odkazy na jiné webové stránky, webové stránky, služby a zdroje, které provozuje ThetaHealing.com a/nebo jiné osoby, firmy nebo subjekty, se kterými má ThetaHealing.com obchodní vztah (každý z nich je dále označován jako "Stránka"). ThetaHealing.com nezodpovídá za obsah nebo dostupnost jakékoli stránky, která není vlastněna nebo přímo kontrolována společností ThetaHealing.com, a nepodporuje a není žádným způsobem odpovědná za jakýkoli obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály na nebo dostupné na, z nebo prostřednictvím takových stránek. Vaše používání jakékoli Stránky podléhá podmínkám použití, pokud existují, uvedeným na takové stránce. V případě, že dojde k jakékoli nesrovnalosti, konfliktu nebo nesouladu mezi Podmínkami a službami obsaženými v tomto dokumentu a Podmínkami a službami webu, budou podmínky a služby uvedené na webu řídit a kontrolovat vaše používání tohoto webu. Souhlasíte s tím, že ThetaHealing.com nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s vaším používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály na nebo dostupné na, z nebo prostřednictvím takových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Registrační údaje uživatele a některé další osobní a soukromé informace podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů. Další informace naleznete v našich úplných Zásadách ochrany osobních údajů.

Použití Materiálů

Obsah stránek ThetaHealing.com a služby jsou určeny výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Jste oprávněni prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat materiály poskytované na těchto webových stránkách pouze pro osobní, informační a nekomerční použití. NESMÍTE upravovat, přeformátovat, zobrazovat, přenášet, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, reprodukovat, duplikovat, kopírovat, přenášet, distribuovat, prodávat, přeprodávat nebo jinak využívat pro žádné komerční účely žádné informace, software, produkty nebo služby získané od nebo zpřístupněny prostřednictvím webu ThetaHealing.com a/nebo Služeb. Nesmíte upravovat ani pozměňovat žádné dokumenty nebo grafiky, které se objevují na ThetaHealing.com. Tímto souhlasíte s tím, že když používáte stránky ThetaHealing.com nebo Služby, nezískáváte licenci ani žádná jiná práva ze stránek ThetaHealing.com, včetně jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv ThetaHealing.com nebo jakékoli třetí strany. se kterou je ThetaHealing.com přidružen. Berete na vědomí, že nemáte žádná práva ke službám nebo jinému vlastnictví ThetaHealing.com kromě případů uvedených v těchto podmínkách a službách.

Pro praktiky a instruktory ThetaHealing, kteří mají licenci od ThetaHealing Institute of Knowledge a/nebo Let's Think Unique, musíte zaplatit licenční poplatek, abyste mohli používat registrované značky ThetaHealing na svých webových stránkách a obrázky autorských práv na vizitkách atd. Můžete upgradovat svůj účet prostřednictvím svého profilu Thetahealing.com. Tyto poplatky jsou nevratné.

Chování členů.

Souhlasíte s tím, že v souvislosti s používáním stránek ThetaHealing.com a/nebo Služeb o sobě poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace. V případě, že poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nebo pokud má ThetaHealing.com důvodné podezření, že jakékoli informace, které poskytnete, jsou nepravdivé, ThetaHealing.com má právo okamžitě ukončit vaše používání stránek ThetaHealing.com nebo služeb. . Pokud vaše webové stránky nejsou kdykoli dostupné přes internet, máme právo deaktivovat váš odkaz ThetaHealing.com. Budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu záznamu a požádáme vás, abyste informovali ThetaHealing.com, až budou vaše webové stránky opět dostupné přes internet. Berete na vědomí, že za veškeré informace a další materiály nese výhradní odpovědnost strana, od níž nebo od které takový obsah pochází. To znamená, že jste plně odpovědní za veškerý obsah, který nahrajete, zveřejníte, pošlete e-mailem nebo jinak přenesete prostřednictvím webu ThetaHealing.com nebo prostřednictvím kterékoli ze Služeb. Prohlašujete a zaručujete, že máte zákonná práva na jakékoli informace, které nahrajete, zveřejníte, pošlete e-mailem nebo jinak přenesete, a že takové nahrávání, odeslání, zaslání e-mailem nebo jiný přenos neporuší žádný zákon ani práva žádné jiné osoba. Souhlasíte s tím, že nebudete používat stránky ThetaHealing.com ani služby k:

A. nahrávat, zveřejňovat, e-mailovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, křivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, narušuje soukromí jiného, je nenávistný nebo je rasově, etnicky či jinak nevhodný;

b. jakkoli poškozovat kohokoli, včetně nezletilých;

C. vydávat se za jakoukoli osobu nebo entitu, včetně, ale nejen, úředníka, vedoucího fóra, průvodce nebo hostitele, nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat své spojení s osobou nebo subjektem;

d. falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory s cílem zamaskovat původ jakéhokoli Obsahu přenášeného prostřednictvím Služby;

E. nahrávat, zveřejňovat, odesílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který nemáte právo zpřístupnit podle žádného zákona nebo na základě smluvních nebo svěřenských vztahů (jako jsou interní informace, vlastnické a důvěrné informace, které jste se dozvěděli nebo sdělili v rámci pracovněprávních vztahů nebo na základě dohod o mlčenlivosti);

F. nahrávat, zveřejňovat, odesílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva („práva“) jakékoli strany;

G. nahrávat, zveřejňovat, odesílat e-mailem, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakoukoli nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“, „pyramidová schémata“ nebo jakoukoli jinou formu žádostí, s výjimkou těchto oblastí (jako jsou nákupní místnosti), které jsou k tomuto účelu určeny;

h. nahrávat, zveřejňovat, e-mailovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;

i. narušovat normální tok dialogu, způsobit, že se obrazovka „roluje“ rychleji, než jsou ostatní uživatelé služby schopni psát, nebo jinak jednat způsobem, který negativně ovlivňuje schopnost ostatních uživatelů zapojit se do výměn v reálném čase;

j. úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo, včetně, ale nejen, předpisů vyhlášených Komisí pro cenné papíry a burzy USA, jakýchkoli pravidel jakékoli národní nebo jiné burzy cenných papírů, včetně, bez omezení, New Yorku Burza cenných papírů, Americká burza cenných papírů nebo NASDAQ a jakékoli předpisy mající sílu zákona;

k. úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo, včetně, ale nejen, předpisů vyhlášených Komisí pro cenné papíry a burzy USA, jakýchkoli pravidel jakékoli národní nebo jiné burzy cenných papírů, včetně, bez omezení, New Yorku Burza cenných papírů, Americká burza cenných papírů nebo NASDAQ a jakékoli předpisy mající sílu zákona;

l. „pronásledovat“ nebo jinak obtěžovat druhého; nebo

m shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje o jiných uživatelích.

Berete na vědomí, že ThetaHealing.com předem neprověřuje Obsah, ale že ThetaHealing.com a její zástupci mají právo odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah, který je dostupný prostřednictvím webu ThetaHealing.com nebo Služeb. ThetaHealing.com a její zástupci mají právo odstranit jakýkoli obsah, který porušuje tyto Podmínky a služby nebo je podle výhradního uvážení ThetaHealing.com jinak nevhodný. Souhlasíte s tím, že nesete všechna rizika spojená s používáním jakéhokoli obsahu, včetně jakéhokoli spoléhání se na přesnost, úplnost nebo užitečnost takového obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ThetaHealing.com může uchovávat obsah a může také obsah zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro: (a) vyhovění právnímu procesu nebo požadavku vlády; (b) prosazovat tyto Podmínky a služby; (c) reagovat na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran; nebo (d) chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost ThetaHealing.com, uživatelů stránek ThetaHealing.com a Služeb a/nebo veřejnosti.

Ukončení

ThetaHealing.com si vyhrazuje právo zrušit váš přístup na stránku ThetaHealing.com a kteroukoli ze Služeb, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. ThetaHealing.com může také odstranit jakýkoli obsah, který zveřejníte, a zrušit nebo upravit kteroukoli ze služeb, které poskytuje, bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že ThetaHealing.com nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli zrušení nebo přístup na stránku ThetaHealing.com a její služby. V případě, že ThetaHealing.com ukončí přístup na stránku ThetaHealing.com a její služby, všechny poplatky, předplacené poplatky a kredit zaplacený uživatelem jsou nevratné.

Zřeknutí se záruk, kterým výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že:

A. SLUŽBU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÁ“. THETAHEALING.COM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

b. THETAHEALING.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (i) SLUŽBA BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (ii) SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZ CHYB, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ MŮŽE BÝT ZÍSKANÉ Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY BUDE PŘESNÁ NEBO SPOLEHLIVÁ, (iv) KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ VÁM PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY ZAKOUPÍTE NEBO ZÍSKÁTE, BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ A (V) VŠECHNY CHYBY V SOFTWARU BUDOU OPRAVENY.

C. JAKÝKOLI MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE PROVÁDĚN NA VAŠE VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO, A ŽE BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÉ DŮSLEDKEM NÁSLEDUJÍ Stažení

d. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD THETAHEALING.COM PROSTŘEDNICTVÍM NEBO ZE SLUŽBY NEVYTVOŘUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NEBYLA VÝSLOVNĚ UVEDENA V PODMÍNEK SLUŽBY.

Omezení odpovědnosti

Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že Thetahealing.com neodpovídá za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo příkladné škody, včetně, ale nejen, bez omezení, škody za ztrátu zisku, dobré vůle, použití, údaje nebo jiné nehmotné ztráty ( I KDYŽ BYLA THETAHEALING.COM UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z: (i) POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU; (ii) NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH NEBO PŘIJANÝCH ZPRÁV NEBO TRANSAKCÍCH UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEBO ZE SLUŽBY; (iii) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NEBO ZMĚNA VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY OHLEDNĚ SLUŽBY; NEBO (v) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY.

Odškodnění

d. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD THETAHEALING.COM PROSTŘEDNICTVÍM NEBO ZE SLUŽBY NEVYTVOŘUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NEBYLA VÝSLOVNĚ UVEDENA V PODMÍNEK SLUŽBY.

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a držet ThetaHealing.com a jeho dceřiné společnosti, přidružené společnosti, nabyvatele licencí, poskytovatele licencí, úředníky, agenty, co-brandery nebo jiné partnery, právníky a zaměstnance bez újmy z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení. , vytvořené jakoukoli třetí stranou v důsledku obsahu, který odešlete, zveřejníte, přenesete nebo zpřístupníte prostřednictvím služby, z vašeho používání služby, vašeho připojení ke službě, vašeho porušení podmínek služby nebo vašeho porušení jakákoli práva jiného.

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a držet Thetahealing.com a jeho dceřiné společnosti, přidružené společnosti, nabyvatele licencí, poskytovatele licencí, úředníky, agenty, co-brandery nebo jiné partnery, právníky a zaměstnance bez újmy z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, ze všech nároků vyplývajících nebo spojených s jakýmikoli informacemi obsaženými na webu Thetahealing.com, knihách, reklamních materiálech, třídních materiálech, informacích s nimi souvisejících nebo předávaných vám jinými praktiky a členy ThetaHealing nebo informací, které si můžete přečíst na internetu nebo přijímat od třetích stran, ať už jsou pravdivé nebo nepravdivé.

Souhlasíte s tím, že váš jediný opravný prostředek pro jakékoli a všechny nároky vyplývající z informací obsažených na webu ThetaHealing.com, knih, seminářů, reklamních materiálů, třídních materiálů a/nebo jakýchkoli informací souvisejících s těmito informacemi, které můžete slyšet, číst nebo s nimi souvisí, vidět od jakékoli třetí strany (ať už pravdivé nebo nepravdivé) bude vrácením vašich členských příspěvků a jakýchkoli seminářů, které jste obdrželi a zaplatili přímo od ThetaHealing.com nebo Let's Think Unique. Žádná jiná náprava nebo náhrada škody nebude vymahatelná ani žádným způsobem požadována.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že žádné a všechny společnosti přidružené k www.ThetaHealing.com (včetně, bez omezení, Let's Think Unique a Theta Healing Institute of Knowledge) nejsou zodpovědné za platbu jakýchkoliv refundací jakýmkoli licencovaným členem za semináře nebo kurzy, které jste absolvovali. přímo od těchto třetích stran. Souhlasíte s tím, že váš jediný opravný prostředek proti kterémukoli z licencovaných členů podléhá zásadám pro vrácení peněz každého jednotlivého člena a místním, státním nebo federálním zákonům, kde daný člen působí.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Viannin osobní příběh týkající se léčení jejího těla, mysli a ducha je její vlastní zkušeností a příběhem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete zkoumat techniku ThetaHealing z vlastní vůle a na vlastní riziko a nebudete se spoléhat pouze na Viannin příběh při rozhodování o použití techniky ThetaHealing. Je to prostě průvodce a meditační technika, kterou můžete nebo nemusíte použít kdykoli.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za účinnost techniky ThetaHealing, jak je aplikována na vaše vlastní tělo, mysl a ducha, a že vám ohledně této techniky nebyly poskytnuty žádné záruky ani prohlášení. Je to pouze vzdělávací příručka a technika pro sebezdokonalování a nenahrazuje žádná lékařská nebo zdravotnická rozhodnutí nebo metody.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete činit svá vlastní rozhodnutí o tom, u kterého učitele, člena nebo praktika ThetaHealing se zaregistrujete, a budete tohoto učitele, člena nebo praktika vyšetřovat na vlastní nebezpečí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete mít povinnost nahlásit jakékoli obavy, které máte s kterýmkoli z licencovaných učitelů, praktiků a/nebo členů ThetaHealing, jak je zde uvedeno. (https://www.thetahealing.com/thetahealer-concern.html)

Oznámení o autorských právech a ochranných známkách

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem © 2009 ThetaHealing.com. Všechna práva vyhrazena. ThetaHealing.com je registrovaná ochranná známka společnosti ThetaHealing.com. Všechny ostatní značky, které se objevují na stránkách ThetaHealing.com, patří společnosti ThetaHealing.com a jsou chráněny zákony USA a mezinárodními zákony o autorských právech a ochranných známkách. Jakékoli použití jakýchkoli známek objevujících se na stránkách ThetaHealing.com bez výslovného písemného souhlasu ThetaHealing.com je přísně zakázáno.

Oznámení

Oznámení vám mohou být zaslána e-mailem nebo běžnou poštou. Oznámení od vás na ThetaHealing.com mohou být také zaslána e-mailem nebo běžnou poštou. ThetaHealing.com může (ale není povinen) poskytovat oznámení o změnách podmínek a služeb nebo jiných záležitostech zobrazováním oznámení nebo odkazů na oznámení obecně na stránce ThetaHealing.com.

Všeobecné

Tyto Podmínky a služby se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Montany, USA a souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní jurisdikci soudů státu Montana a Kalifornie. V případě, že jakákoli část těchto Podmínek a služeb bude považována soudem za neplatnou, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoli opačný zákon nebo zákon, jakýkoli nárok nebo důvod žaloby vyplývající z obsahu nebo souvisejícího s obsahem obsaženým na stránkách ThetaHealing.com nebo používání stránek ThetaHealing.com musí být podány v rámci jednoho rok poté, co takový nárok nebo důvod k žalobě vznikl.

Změny podmínek

THInK si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit Podmínky, za kterých je www.thetahealing.com nabízen. Nejnovější verze podmínek nahradí všechny předchozí verze. Společnost THInK vám doporučuje pravidelně kontrolovat Podmínky, abyste byli informováni o našich aktualizacích.

Kontaktujte nás

THInK uvítá vaše dotazy nebo komentáře týkající se podmínek:

ThetaHealing Institute of Knowledge
29048 Zlomená noha Rd

Bigfork, MT 59901 USA
E-mailová adresa: info@thetahealing.com
Telefonní číslo: 406 206 3232

Účinné od 1. ledna 2009